DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155619

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАСТИЧНИХ ТА МОВНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ СЦЕНІЧНОГО ОБРАЗУ: МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ АКТОРСЬКОГО ПЕРЕВТІЛЕННЯ

Olena Khlystun

Анотація


Мета дослідження. Дослідити та проаналізувати особливості застосування пластичних та мовних засобів у процесі створення сценічного образу на основі мистецтвознавчого аналізу методів акторського перевтілення; виявити спільні та відмінні підходи до процесу перевтілення засобами зовнішньої техніки актора та виявити доцільність їх застосування в контексті сучасної мистецької освіти студентів вищих навчальних закладів. Методами дослідження є органічна сукупність базових принципів наукового аналізу: об’єктивність, історизм, багатофакторність, системність, комплексність, розвиток та плюралізм, а для досягнення мети дослідження використані методи наукового пізнання: проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, статистичний, описовий, логіко-аналітичний. Наукова новизна. Проведено детальний і всебічний мистецтвознавчий аналіз систем та методів створення сценічного образу в контексті процесу акторського перевтілення засобами зовнішньої техніки; висвітлено головні аспекти роботи над пластичними та мовними елементами на прикладі провідних акторських тренінгів. Висновки. Проведений мистецтвознавчий аналіз найвідоміших систем, шкіл, методик театральної педагогіки та акторських тренінгів дозволив виявити спільні й відмінні підходи до процесу створення сценічного образу засобами зовнішньої техніки актора. Пластичні та мовні засоби при створенні сценічного образу, беззаперечно, є превалюючими в процесі акторського перевтілення і посідають провідне місце в системах та методиках К. Станіславського, В. Мейєрхольда, Є. Вахтангова, О.Таірова, М. Чехова та ін. видатних режисерів. Проте, особливості та відмінності в методах і засобах їх втілення, а також взаємомозв’язок та взаємозалежність засобів зовнішньої техніки актора з внутрішньою технікою, великою мірою обумовлені загальною концепцію кожної системи. Саме несвідомий органічний симбіоз пластики, мови та емоцій актора визначає рівень його майстерності. З огляду на те, що засоби та підходи до перевтілення у кожного актора власні і залежать, насамперед, від початкової орієнтації – на зовнішній вигляд персонажу чи на його внутрішній образ, вважаємо за доцільне залучити на сучасному етапі до навчального процесу не лише теоретичне, а й практичне ознайомлення студентів із відомими системами створення художнього образу та тренінграми, що сприятимуть формуванню та розвитку зовнішніх засобів акторського перевтілення.

Ключові слова


пластичні елементи; мистецтво слова; зовнішня техніка актора; перевтілення; характерність; рухи; жести; акторський тренінг

Повний текст:

PDF

Посилання


Veigandt, S. (2001). ‘Plastic training of the actor by the method of Andrei Droznin’. Teatr. Zhivopis’. Kino. Muzyka [Theater. Painting. Cinema. Music], no. 1, pp. 22–45.

Ivanova, E.G. (1965). V. Nemirovich-Danchenko is rehearsing. «Three Sisters» by A. Chekhov staged by the Moscow Art Theater of 1940. Moscow: Iskusstvo.

Zvereva, N., Livnev D. (2008). Creating the actor’s image: Theoretical foundations. Moscow: Rossiiskii universitet teatral’nogo iskusstva.

Ilyinsky, I. (1961). About myself. Moscow: Vserossiiskoe teatral’noe obshchestvo.

Kisin, V. (1980). Perevoploshchenie i zhiznennyi opyt aktera [Impersonation and life experience of the actor]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow: Rossiiskii universitet teatral’nogo iskusstva.

Knebel, M. (1995). ‘On Mikhail Chekhov and his creative heritage: M. A. Chekhov’. Literaturnoe nasledie [Literary heritage], in vol. 2. vol. 1. Moscow: Iskusstvo.

Livnev, D. (2012). Stage impersonation. Moscow: Rossiiskii universitet teatral’nogo iskusstva.

Rieznikovych, M. (2005). ‘Night theater’. Den [Day], [online]. Available at : . [Accessed 23 November 2017].

Selyutina, L. (2003). Tadashi Suzuki: «My theater center can be called a party» [online] Available at : . [Accessed 29 November 2017].

Stanislavsky, K. (1954). Collected Works. In Vols. 8, vol. 1. Moya zhizn’ v iskusstve [My life in art]. Moscow: Iskusstvo.

Stanislavsky, K. (1957). Collected Works. In Vols. 18, vol. 4. Rabota aktera nad rol’yu. Materialy k knige [The work of the actor on the role. Materials for the book]. Moscow: Iskusstvo.

Stanislavsky, K. (1959). Collected Works. Vols. 8, vol. 6. Stat’i. Rechi. Otkliki. Zametki. Vospominaniya (1917–1938) [Articles. Speeches. Responses. Notes. Memoirs (1917–1938)]. Moscow: Iskusstvo.

Stanislavsky, K. (1995). Collected Works. Vols. 9, vol. 7. Pis’ma: 1874–1905 [Letters: 1874–1905]. Moscow: Iskusstvo.

The Central State Archive of the October Revolution (TSGAR), f. 130, op. 4, hr. 69, p. 48–48, vol., 49–51.

Chekhov, M.O. (2007). On the technique of the actor. [ebook] Moscow: Artist. Rezhisser. Teatr. Available at: . [Accessed 20 Nov. 2017].

Elkana, A. (2006). Soviet Theatrical Tragedy. Karl-Kazimir-Theodore-Vsevolod Meyerhold: a study of life and creativity. Moscow: Kruk.

Yuzovsky, Yu. (1982). Bertolt Brecht and his art. O teatre i drame. Stat’i. Ocherki. Fel’etony [About Theater and Drama. Articles. Essays. The feuilleton]. Moscow: Iskusstvo.

Yursky, S. (2003). An attempt to think. Moscow: Vagrius.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вейгандт С. Пластический тренинг актера по методике Андрея Дрознина / С. Вейгандт // Театр. Живопись. Кино. Музыка. – Москва : Рос. ун-т театрального искусства. – 2011. – № 1. – С. 22–45.

В. И. Немирович-Данченко ведет репетицию. «Три сестры» А. П. Чехова в постановке МХАТ 1940 года / ред. Е. Г. Иванова. – Москва : Искусство, 1965. – 556 с.

Зверева Н. А., Ливнев Д. Г. Создание актерского образа: Теоретические основы / сост. и отв. редакторы Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев. – Москва : Рос. ун-т театрального искусства, 2008. –224 с.

Ильинский И. В. Сам о себе / И. В. Ильинский. – Москва : Всерос. театральное общество, 1961. – 370 с.

Кисин В. Б. Перевоплощение и жизненный опыт актера : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. искусствоведения : спец. 17.00.01 «Театральное искусство» / В. Б. Кисин. – Москва : ГИТИС, 1980. – 22 с.

Кнебель М. О. О Михаиле Чехове, и его творческом наследии / М. О. Кнебель // Чехов М. А. Литературное наследие. В 2 т. Т. 1. Воспоминания. Письма. – 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Искусство, 1995. –542 с.

Ливнев Д. Г. Сценическое перевоплощение / Д. Г. Ливнев. – Москва : Рос. ун-т театрального искусства, 2012. – 264 с.

Рєзнікович М. Нічний театр / М. Рєзнікович // День. – 2005. – № 34.– Режим доступу : http://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/nichiy-teatr] – Назва з екрану. – Дата звернення 23.11.2017.

Селютина Л. Тадаси Сузуки: «Мой театральный центр можно назвать партией» / Л. Селютина. – 2003. – 29 июня. – Режим доступа : http://copy.lyubimov.info/taganka/index-2115.htm. – Загл. с экрана. – Дата обращения 29.11. 2017.

Станиславский К. С. Собр. соч. В 8 т. Т. 1. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – Москва : Искусство, 1954. – 514 с.

 Станиславский К. С. Собр. соч. В 8 т. Т. 4. Работа актера над ролью. Материалы к книге / К. С. Станиславский. – Москва : Искусство, 1957. – 552 с.

 Станиславский К. С. Собр. Соч. В 8 т. Т. 6. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания (1917–1938) / К. С. Станиславский. – Москва : Искусство, 1959. – 457 с.

Станиславский К. С. Собр. соч. В 9 т. Т. 7. Письма: 1874 – 1905 / К. С. Станиславский. – Москва : Искусство, 1995. – 735 с.

Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 130, оп. 4, ед. хр. 69, лл. 48–48 об.,49–51.

Чехов М. О технике актера [ebook]. – Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2007. – С. 18. – Режим доступа : http://igtnd.ru/wp-content/uploads/2015/02/O-tehnike-aktera.pdf . – Загл. с экрана. – Дата обращения 20 нояб. 2017 г.

Элкана А. Советская театральная трагедия. В 3 кн. Кн. 1. Карл-Казимир-Теодор-Всеволод Мейерхольд : исследование жизни и творчества / Арье Элкана. – Москва : Крук, 2006. – 708 с.

Юзовский Ю. Бертольт Брехт и его искусство / Ю. Юзовский // О театре и драме. В 2 т. Т. 1. Статьи. Очерки. Фельетоны. – Москва : Искусство, 1982. – 478 с.

Юрский С. Ю. Попытка думать / С. Ю. Юрский. – Москва : Вагриус, 2003. – 240 с.
Copyright (c) 2017 Олена Сергіївна Хлистун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.