DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155647

УКРАЇНСЬКЕ АКАДЕМІЧНЕ НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИКОНАВСТВО ЯК ДІАЛОГ КУЛЬТУР

Valentyn Lihus

Анотація


Мета дослідження. У статті досліджується проблема діалогу культур на прикладі українського академічного народно-інструментального виконавства (далі УАНІВ). Розглядається історико-культурний контекст розвитку УАНІВ ХХ та ХХІ ст., який обумовив характер діалогічності цього виду виконавства. Методологію дослідження складають: концепція діалогу культур М. Бахтіна; теоретичний метод моделювання (для побудови аналогій між тенденціями національно-культурного відродження в Україні ХХ та ХХІ ст.); історичний метод (для здійснення аналізу процесів еволюції УАНІВ); історично-порівняльний метод (для визначення спільних і відмінних історичних умов розвитку української культури ХХ та ХХІ ст.); історико-культурний метод (для розгляду загальнокультурного контексту розвитку УАНІВ ХХ–ХХІ ст.). Наукова новизна роботи полягає у розгляді УАНІВ у площині проблеми діалогу культур; у дослідженні історико-культурного аспекту формування та еволюції УАНІВ. Висновки. На підставі вивчення історико-культурної ситуації в Україні ХХ–ХХІ ст. визначено, що діалогічність УАНІВ полягає у поєднанні та взаємодії національного й інонаціонального компонентів; у репрезентації УАНІВ української музики як самобутнього національного мистецтва та, водночас, як невід’ємної складової європейського культурного світу. Виявлено, що провідним чинником розвитку УАНІВ є процес національно-культурного відродження, інспірований патріотичним усвідомленням унікальності своєї культури як складової європейського культурного світу. Визначено, що завдяки своїй діалогічній сутності УАНІВ сьогодні є однією з оптимальних форм вітчизняного мистецтва, що позиціонує національну своєрідність української музики та сприяє активізації українсько-європейських гуманітарних зв’язків.

Ключові слова


академічне народно-інструментальне виконавство; українська музика; діалог культур; українські народні інструменти; національно-культурне відродження

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahtin, M.M. (1975). Issues of Literature and Aesthetics. Moskva: Hudozhestvennaja literatura.

Berdjaev, N.A. (1990). Russia’s Destiny. Moskva: Moscow State University Publishing house.

Gerasimova-Persidskaja, N. (2012). Music. Time. Space. Kyiv: Dukh i Litera.

Kyianovska, L.O. (1998). Austro-German Culture Impact on the Formation of Stanislav Liudkevych’s Style. Ukrainsko-nimetski muzychni zviazky mynuloho i sohodennia [Ukrainian-German Musical Relations of the Past and Present], pp. 67–76.

Kyianovska, L.O. (1999). Polish-Ukrainian Relations in Galician Musical Culture. Musica Galiciana [The Galician Music], vol. 2, pp. 62–69.

Kornіi, L.P. (2012). Lute Music of Renaissance Epoch and It’s Role in the Musical Art Evolution of Poland, Ukraine and Belarus in the 16th – 17th centuries. Chasopys Natsionalnoi muz. akademii Ukrainy im. P. I. Chaikovskoho [The Journal of Petro Tchaikovsky National Music Akademy], no. 4(17), pp. 55–61.

Kornіi, L.P. (2003). M. Lysenko is in the Context of European Musical Romanticism (West and Central Europe). Ukrainske Muzykoznavstvo [Ukrainian Musicology], no. 32, pp. 16–27.

Pasichniak, L.M. (2007). Academic Folk Instrumental Ensemble Performance of Ukraine in the 20th century: Historical-Performance Aspect, Abstract of the PhD diss. (arts sci.). Lviv: Mykola Lysenko Lviv State Music Academy.

Pakhljovsjka, О. (2008). Ave, Europa! : Articles, Reports, Journalism (1989–2008). Kyiv: Pulsary.

Popovych, М. (2001). Review of Ukrainian Culture History. Kyiv: ArtEk.

Skrypnyk, H.A. (2009). The History of Ukrainian Music. Kyiv: ІMFE іm. M.T. Rylskoho, vol. 2.

Samojlenko, A.I. (2002). Musicology and the Methodology of Humanitarian Knowledge. Problems of Dialogue. Odessa: Astroprint.

Suprun, N. (1997). Ghnat Khotkevych – a Musician. Rivne: Lista.

Franko, І. (1986). A Sincere Letter to Galician Ukrainian Youth. Zibrannia tvoriv u 50 t. T. 45. [Collected works in 50 vol., vol. 45]. Kyiv: Naukova dumka, pp. 401–409.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. Бахтин. – Москва : Худож. лит., 1975. – 504 с.

Бердяев Н. А. Судьба России. Репринтное воспроизведение издания 1918 года / Н. А. Бердяев. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 256 с.

Герасимова-Персидская Н. Музыка. Время. Пространство / Н. Герасимова-Персидская. – Київ: Дух і Літера, 2012. – 408 с. 

Історія української музики. У 6 т. Т. 2: ХІХ ст. [Голова ред. колегії Г. А. Скрипник]. – / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. – 800 с.

Кияновська Л. О. Вплив австро-німецької культури на формування стилю Станіслава Людкевича / Л. Кияновська // Українсько-німецькі музичні зв’язки минулого і сьогодення : зб. ст. – Київ, 1998. – С. 67–76.

Кияновська Л. О. Польсько-українські зв’язки в галицькій музичній культурі / Л. Кияновська // Musica Galiciana. – Івано-Франківськ, 1999. – Т. 2. – С. 62–69.

Корній Л. П. Лютнева музика епохи Ренесансу та її роль у розвитку музичного мистецтва Польщі, України і Білорусі XVI – XVII століть / Л. Корній // Часопис Нац. муз. академії України ім. П. І. Чайковського : наук. журн. – Київ, 2012. – № 4 (17). – С. 55–61.

Корній Л. П. М. Лисенко в контексті європейського музичного романтизму (Західна і Центральна Європа) / Л. П. Корній // Українське музикознавство. До 160-річчя від дня народження М. В. Лисенка. – Київ, 2003. – Вип. 32. – С. 16–27.

Пасічняк Л. Академічне народно-інструментальне ансамблеве мистецтво України ХХ ст.: історико-виконавський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 – Музичне мистецтво / Л. М. Пасічняк ; Львів. держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2007. – 17 с.

Пахльовська О. Ave, Europa!: ст., доп., публіц. (1989–2008) / О. Пахльовська. – Київ : Вид-во Пульсари, – 2008. – 656 с.

Попович М. Нарис історії української культури / М. Попович. – Київ : АртЕк, 2001. – 728 c.

Самойленко А. И. Музыковедение и методология гуманитарного знания. Проблемы диалога / А. И. Самойленко. – Одесса : Астропринт, 2002. –243 с.

Супрун Н. Гнат Хоткевич – музикант / Н. Супрун. – Рівне : Ліста, 1997. – 280 с.

Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі / Франко // Зібр. Творів. У 50 т. Т. 45. – / І. Я. Франко. – Київ : Наук. думка, 1986. – С. 401.
Copyright (c) 2017 Валентин Олександрович Лігус

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.