DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155655

КАТЕГОРІЯ СТИЛЮ У ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВЦІВ

Anastasiia Naku

Анотація


Мета роботи узагальнити досвід уживання й аналізу категорії стилю в науковій літературі. Методи дослідження. Основою даного дослідження є джерела, в яких було проаналізовано процес формування категорії стилю. Проведено аналіз змін, що відбувалися з дефініцією «стиль» у контексті соціокультурних процесів. Наукова новизна. У дослідженні було виявлено, що різні періоди становлення стилю мали свої характеристики та особливості. У мистецтвознавстві, літературознавстві, в галузі дизайну одягу та ін. сферах культури цей термін багатозначний, світоглядно та методологічно орієнтовний, тому й суперечливий. У статті вперше категорія стилю розглядається в контексті стильових напрямів та мікростилів, які можуть бути презентовані як різноаспектні складові впливу на колекції європейських дизайнерів одягу поч. ХХІ ст. Висновки. Проаналізувавши численні праці науковців у сфері мистецтва, естетики, філософії, літературознавства, fashion-індустрії, можемо зазначити, що категорія стилю тлумачиться в різних галузях не ідентично та характеризується багатозначністю. У fashion-індустрії це поняття може потрактовуватися як явище загальноестетичне та соціокультурне.

Ключові слова


стиль; мода; стилістика; мікростиль

Повний текст:

PDF

Посилання


Borev, Yu. B. (1981). Aesthetics. Moscow: Politizdat.

Velflin, G. (1994). Basic concepts of the history of art: The problem of the evolution of style in the new art. St. Petersburg: MIFRIL.

Goethe, J.W. ‘A simple imitation of nature, style, style’, [online] Available at: [Accessed 10 April 2018].

Esin, A.B. (2017). Literary studies. Culturology: Selected Works: Textbook. allowance. Moscow: FLINTA.

Zhirmunskiy, V.M. (1977). Literature theory. Poetics. Stylistics. Leningrad : Nauka.

Ioffe, I.I. (2010). Selected: Synthetic History of Arts. Moscow.

Kotler, F. (1995). Fundamentals of marketing. Moscow: Biznes-kniga.

Melnik, M.T. Style: concept and specificity of manifestation in fashion, [online].  Available at: http://vuzlib.com/content/view/1560/62/ [Accessed 19 April 2018].

Bіlodіd, І.K. ed. (1970–1980). Dictionary of the Ukrainian language. In 11 vols. Vol. 9. Kyiv: Naukova Dumka, pp. 697–698.

Sokolov, A.N. (1968). Theory of styles. Moscow: Iskusstvo.

Turchin, V.S. (2003). The image of the twentieth ... in the past and present: Artists and their concepts, works and theories. Moscow: Progress-Tradicija.

Ustjugova, O.N. (2006). Style and Culture: The Experience of Building a Common Theory of Style. St. Petersburg.

Shmit F.I. (2013). Selected. Art. Problems of theory and history. Moscow: Center izdatel’skih iniciativ.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Борев Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. - 3-е изд. - Москва : Политиздат, 1981.- 399 с.

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства : проблема эволюции стиля в новом искусстве / Г. Вельфин. - Санкт-Петербург : МИФРИЛ, 1994. - 428 с.

Гете Иоганн Вольфганг Простое подражание природе, манера, стиль / Иоганн Вольфганг Гете [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://sanctuarium.info/prostoe-podrazhanie-prirode-manera-stil/. – Назва з екрану. – Дата звернення 10.04.2018.

Есин А. Б. Литературоведение. Культурология: избранные труды : учеб. пособие / А. Б. Есин.- 4-е изд. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 349 с.

Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика / В. М. Жирмунский. - Ленинград : Наука, 1977. - 408 с.

Иоффе И. И. Избранное: Синтетическая история искусств / И. И. Иоффе - Москва, 2010. - 1584 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. - Москва: Бизнес-книга, 1995. - 702 с.

Мельник М. Т. Стиль: поняття та специфіка прояву в моді / М. Т. Мельник [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1560/62/ – Назва з екрану. – Дата звернення 19.04.2018.

Словник української мови. В 11 т. Т. 9. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. - Київ: Наукова думка, 1970-1980. - С. 697–698.

Соколов А. Н. Теория стилей / А. Н. Соколов. - Москва: Искусство, 1968. - 224 с.

Турчин В.С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем : художники и их концепции, произведения и теории / В. С. Турчин. – Москва : Прогресс-Традиция, 2003 . – 647 с.

Устюгова О. Н. Стиль та культура: Досвід побудови загальної теорії стилю / О. Н. Устюгова - Санкт-Петербург, 2006. - 260 с.

Шмит Ф. И. Избранное. Искусство. Проблемы теории и истории / Ф. И. Шмит. - Москва : Центр издательских инициатив, 2013. - 912 с.
Copyright (c) 2017 Анастасія Валеріївна Наку

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.