DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141746

КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ СЦЕНІЧНОГО ПЕРЕВТІЛЕННЯ АКТОРА

Olena Khlystun

Анотація


Метою роботи є упорядкування наукової термінології, пов’язаної з феноменом сценічного перевтілення актора. Методологія дослідження базується на принципах системності й єдності теоретичного та емпіричного при феноменологічному підході до процесу самореалізації особистості. Використовувався метод фільтрації при відборі категорій для дослідження процесу образного перевтілення актора. Наукову новизну становить виявлення та систематизація категорій і понять щодо дослідження майстерності перевтілення актора в художній образ. Висновки. Основними категоріями та концептуальними поняттями, які застосовуються в дослідженні проблеми акторського перевтілення, є: театральне мистецтво, драма, актор, творчість, драматургія як фундаментальні категорії, що стосуються процесу історичного розвитку театральної справи загалом. У контексті характеристик професійної діяльності до спеціальних та вузькопрофесійних відносяться такі поняття як роль, образ, психотехніка переживання, біомеханіка, під(над)свідомість та інтуїція, пам’ять, талант, образне мислення та сприйняття, емоції, почуття тощо. Зазначені поняття утворюють певну категоріальну систему, в межах якої висвітлюється проблема перевтілення актора в театрі.

Ключові слова


культура; театральна культура; актор; художній образ; акторське перевтілення; категорія; категоріальна система; театральна справа; професійна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezklubenko, S. (2010). Art: terms and concepts. Vol. 2. Kyiv: Institute of Cultural Studies of the National Academy of Arts of Ukraine.

Demeshchenko, V. (2011). Creative synthesis of directorial searches by Vsevolod Meyerhold. Mystetstvoznavchi zapysky [Notes on Art Criticism], issue 20, рр. 144–153.

Dubchak, L. (2008). Artistry of theatrical forms: aesthetic and art critical aspect. Ph.D., Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Levit, S. eds. (1998). Culturology of the 20th century: encyclopedia in 2 vol.Vol. 1. Saint-Petersburg : Universitetskaya kniga.

Simonov, P. eds. (1984). Temperament. Character. Personality Moscow: Nauka.

Golovin, S. ed. (1997). Dictionary of practical psychologist. Minsk: Harvest.

Bilodid, I. ed. (1971). Dictionary of the Ukrainian language. In vol. 11. vol. 2. Kyiv: Naukova dumka.

Tereshina, M. ed. (2013). The Method. Actor’s self-improvement. The process of emotion. Moscow: Eksmo.

Stepanova, H. (2016). Theatrical and dramatic entrapment in the context of cultural life of Odessa (second half of the 19th – early 20th centuries). D.Еd. National Music Academy of Ukraine named after P. Tchaikovsky.

Frolova, I. eds., (1991). Philosophical dictionary. Moscow: Politizdat.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безклубенко С. Д. Мистецтво: терміни та поняття : енциклопедія. У 2 т. Т. 2. / С. Д. Безклубенко. – Київ : Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України, 2010. – 255 с.

Демещенко В. В. Творчий синтез режисерських пошуків Всеволода Мейєрхольда / В. В. Демещенко // Мистецтвознавчі зап. : зб. наук. пр. – Вип. 20. – Київ : Міленіум, 2011. – C. 144–153.

Дубчак Л. М. Художність театральних форм: естетико-мистецтвознавчий аспект : дис... канд. філос. наук: 09.00.08 / Дубчак Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 168 арк.

Культурология XX век : енциклопедия. В 2-х т. Т 1. / гл. ред., сост. : С. Я. Левит. – Санкт-Петербург : Университет. книга, 1998. – 446 с.

Симонов П. В. Темперамент. Характер. Личность / П. В. Симонов, П. М. Ершов. – Москва : Наука, 1984. – 161 с.

Словарь практического психолога / сост. С. Ю. Головин. – Минск : Харвест, 1997. – 800 с.

Словник української мови. У 11 т. Т. 2 / [ред. кол.: I. К. Бiлодiд (гол.) та ін.]; Акад. наук Укр. РСР, Iн-т мовознавства iм. О. О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 1971. – 550 с.

Словник української мови. У 11 т. Т. 8. / ред. кол.: I. К. Бiлодiд (гол.) та ін.; Акад. наук Укр. РСР, Iн-т мовознавства iм. О. О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 1977. – 928 с.

Степанова Г. І. Театрально-драматична антреприза в контексті культурного життя Одеси (друга половини ХІХ – поч. ХХ століть) : автореф. дис… канд. мистецтвознав. : спец. 26.00.01 – «Теорія та історія культури» / Г. І. Степанова ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2016. – 18 с.

Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – Москва : Политиздат, 1991. – 559 с.

Copyright (c) 2018 Олена Сергіївна Хлистун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.