Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Зміст

 1. Про журнал
 2. Експертне оцінювання
 3. Типи статей
 4. Порядок подання рукопису
 5. Положення про авторські права
 6. Заява про конфіденційність

Про журнал

«Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство» – рецензоване періодичне видання, що публікує дослідження в галузі мистецтвознавства та його міждисциплінарних практик.

Ознайомитися з інформацією про зміст видання, його мету та спрямування можна на сторінці «Про журнал».

Експертне оцінювання

Для забезпечення у виданні високих наукових стандартів опублікованих матеріалів усі рукописи проходять процес анонімного оцінювання двома незалежними анонімними експертами у відповідній галузі.

Ознайомитися з процесом експертного оцінювання можна за посиланням («Експертне оцінювання»).

Типи статей

«Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство» приймає до публікації такі типи статей:

 • Дослідницькі статті, що сприятимуть розвитку знань у галузі мистецтвознавства, містять наукову новизну, мають теоретичне чи практичне значення, пропонують нові, чітко представлені та аргументовані методи чи ідеї. Рекомендований обсяг подання – 20000-40000 знаків (із анотацією, списком посилань, ілюстраціями, таблицями тощо);
 • Оглядові наукові статті, в яких подано критичний аналіз, систематизацію та оцінку раніше опублікованих матеріалів із певної теми. Їхня мета – ознайомити з результатами досліджень і дискусій, порівняти різні точки зору, виявити нові напрями досліджень. Рекомендований обсяг – до 30 000 знаків;
 • Рецензії на книги. Рекомендований обсяг – до 15 000 знаків. У рецензії потрібно вказати мету рецензування, обґрунтувати вибір, вказати результати рецензування.

Порядок подання рукопису

 1. Рукопис потрібно подавати українською / англійською мовами.
 2. Подання рукопису означає, що він не розглядається для публікації в інших друкованих (електронних) виданнях.
 3. Файл рукопису підготовлено в редакторі MS Word (.doc; .docx).
 4. Надсилаючи рукопис, автор дає згоду на перевірку оригінальності під час рецензування.
 5. За зміст статті, точність фактів і прізвищ відповідає автор.
 6. Назва файлу рукопису має відповідати прізвищу першого автора.
 7. Подаючи рукопис англійською мовою, автор одночасно надсилає його переклад українською мовою.
 8. Рукопис має відповідати вимогам цих Настанов і бути оформленим відповідно до Шаблону статті (PDF).
 9. Подати рукопис в Редакцію можна електронною поштою (arts.series@knukim.edu.ua) або через онлайн-форму на вебсайті журналу (http://arts-series-knukim.pp.ua/submission/wizard), вказавши до якого розділу він подається.
 10. Разом із рукописом необхідно подати Авторську згоду (Завантажити PDF та Word) та Рецензію наукового керівника (для молодих учених – здобувачів вищої освіти).
 11. Рукописи, які не відповідають тематиці видання «Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство» і в яких не дотримано нижченаведених вимог до змісту, стилю, структури, технічного оформлення тощо, редакційною колегією будуть відхилені.

Вимоги до змісту та стилю рукопису

Вимоги до змісту:

Рукописи, подані до наукового журналу «Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство», повинні:

 • відповідати тематиці видання;
 • демонструвати високий науковий рівень матеріалу, відповідаючи таким критеріям, як: актуальність, наукова новизна, теоретичне чи практичне значення одержаних результатів, аргументованість висновків, наявність посилань тощо;
 • дотримуватися наукового стилю викладення, зокрема логічності, зв’язаності, точності наведених фактів, цілісності, завершеності.

Вимоги до структури:

Текст рукопису має бути структурований та містити:

 • індекс УДК;

Блок українською мовою:

 • назва статті
 • ім’я, прізвище автора
 • місце роботи, місто, країна
 • структурована Анотація
 • ключові слова/словосполучення

 

 • основний текст статті (paper body)
 • Список посилань
 • References

 

Блок англійською мовою:

 • назва статті
 • ім’я, прізвище автора
 • структурований Abstract
 • Keywords

 

Після Abstract подається розширена інформація про автора українською та англійською мовами:

 • ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання*, місце роботи, місто, країна, ORCID-ідентифікатор автора (ORCID ID), електронна пошта**.

*Автори, які не мають наукового ступеня/вченого звання, вказують посаду: аспірант, асистент, викладач тощо.

**Одного автора необхідно ідентифікувати як кореспондент-автора.

Вимоги до Анотації, Abstract та ключових слів:

Анотація має бути:

 • написана мовою статті;
 • інформативною, структурованою, відображати основний зміст статті;
 • подана одним абзацом із виділенням курсивом розділів: Мета статті. Результати дослідження. Наукова новизна/практичне значення/внесок в науку. Висновки.

Рекомендований обсяг – 1800–2000 знаків.

В Анотації не потрібно:

 • повторювати назву статті;
 • вживати загальні фрази;
 • наводити цитати чи посилання;
 • дублювати висновки.

Abstract (авторська Анотація англійською мовою)

 • має враховувати особливості британської орфографії та граматики;
 • повинна бути подана одним абзацом із виділенням курсивом структурних розділів: Aim of the article. Results. Scientific novelty/significance/contribution to science. Conclusions.

Рекомендований обсяг Abstract – 1800–2000 знаків.

Ключові слова (Keywords):

 • не менше 3-хта не більше 7 слів чи словосполучень;
 • не дублюють слова із назви статті;
 • для забезпечення тематичного пошуку подавати в називному відмінку та розділяти крапкою з комою.

Вимоги до основного тексту (paper body):

Основний текст дослідницької статті повинен бути структурований за розділами:

Вступ

Містить формулювання проблеми, її актуальність, зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, значення для вирішення проблеми.

Аналіз попередніх досліджень

Містить огляд актуальних досліджень та публікацій з теми, зокрема останніх років; виокремлення невирішених раніше питань, частин загальної проблеми, яким присвячена стаття.

Мета статті

Формулювання мети статті.

Мета має бути сформульована коротко, максимально чітко, відповідати назві. Водночас із формулюванням основної мети можуть вказуватися проміжні цілі.

Результати дослідження

Розділ містить обґрунтування отриманих наукових результатів.

Висновки

Висновки відображають сутність отриманих результатів згідно з метою і назвою статті; зазначенням наукової новизни, цінності та/або значущості результатів для розвитку науки. Логічно пов’язані зі змістом статті; не містять інформації, не поданої в тексті рукопису. Насамкінець необхідно сформулювати перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

Список посилань

Містить джерела мовою оригіналу. Має бути поданим після основного тексту статті.

Оформлювати за стилем APA (American Psychological Association (APA) Style), 7 видання.

Містить інформацію, необхідну для того, щоб знайти джерело, процитоване в статті. Кожне процитоване джерело має бути включено до Списку посилань. Так само кожен запис у Списку посилань має бути згаданим у тексті роботи.

У разі наявності цифрового ідентифікатора об’єкта DOI необхідно додати його до джерела.

References

Повторює Список посилань латиницею. Переклад назви джерела англійською мовою потрібно подати в квадратних дужках.

Оформлювати за APA (American Psychological Association (APA) Style), 7 видання.

У References потрібно транслітерувати:

 • прізвища авторів,
 • назви видавництв, міст,
 • назви газет, журналів, книг, збірників (виділяються курсивом).

У кінці запису слід вказувати мову оригіналу: [in Ukrainian], [in English].

 

Основний текст оглядової наукової статті повинен містити:

Вступ

Мета статті

Довільна кількість розділів із назвами

Висновки

Список посилань

References

Технічні вимоги до оформлення рукопису:

 1. Формат сторінки – А4
 2. Шрифт – Times New Roman
 3. Розмір кеглю – 14
 4. Міжрядковий інтервал – 1,5
 5. Абзацний відступ – 1,25 см
 6. Вирівнювання – по ширині
 7. Параметри сторінки – 20 мм – ліве, праве, верхнє і нижнє поле
 8. Автоматичну нумерацію сторінок заборонено до використання

Авторські акценти у тексті мають бути виділені курсивом.

Авторський коментар необхідно подавати в круглих дужках, додаючи через тире ініціали автора курсивом.

Абревіатури потрібно розшифровувати після першого згадування в тексті рукопису.

Нерозривним пробілом (Ctrl+Shift+Пробіл) необхідно відділяти:

 • ініціали та прізвище (Б. Ступка);
 • номери сторінок, томів, пунктів (С. 21–24; Т. 9; п. 2);
 • одиниці виміру (8 км; 25 тис.);
 • цифри та скорочення років, століть (1971 р.; XXI ст.);
 • скорочення перед географічними назвами (м. Київ; р. Десна).

Необхідно розрізняти символи (-дефіс) і ( – тире), (’ – апостроф), («» - лапки для кириличного тексту, та “ ” – латиницею).

Часові та числові інтервали необхідно оформлювати через тире без пробілів: (червень–серпень; 127–259).

Ілюстрації й таблиці

Рукописи можуть містити зображення, що ілюструють головні моменти дослідження. За отримання дозволів на відтворення ілюстрацій відповідає автор.

Кількість ілюстрацій не повинна перевищувати семи. Формат файлів ілюстрацій: jpg. Роздільна здатність ілюстрацій: 300 dpi.

Кожну ілюстрацію надсилають окремим файлом. Якщо ілюстрацій кілька, в назві файлу до прізвища автора додають її порядковий номер. Наприклад, Ivanov 1.jpg; Ivanov 2.jpg; Ivanov 3.jpg.

Ілюстрації (схеми, діаграми, фотозображення) й таблиці розташовують відповідно до тексту й супроводжують посиланнями (рис. 1; Табл.1).

Таблиці нумерують за порядком їхнього розташування у тексті. Вони повинні містити нову інформацію, а не повторювати поданий у тексті матеріал. Використовують тільки книжковий формат таблиць.

Усі ілюстрації й таблиці повинні бути підписані й мати назви. У разі запозичення ілюстрацій і таблиць необхідно вказати їхнє джерело.

Приклади оформлення ілюстрацій і таблиць

Підпис фотоілюстрації (Рис.1)

Рис. 1. Назва

Автор фото С.В. Гриценко

Або

Рис. 1. Назва

Джерело: (Архів С.В.Гриценко, с. Східниця)

Або

Рис. 1. Назва

Джерело: (Романишин, 2017)

 

Підпис діаграми/схеми (Рис.2)

Рис. 2. Назва діаграми/схеми

Розроблено автором на основі (Матвієнко, 2013)

 

Підпис таблиці

порядковий номер таблиці - виділення курсивом, вирівнювання по правому краю

назва таблиці - напівжирне виділення, вирівнювання по центру

Таблиця 1

Назва таблиці

Джерело: (Кордіяка, 2013)

Або

Розроблено автором на основі (Кордіяка, 2013)

Цитування, оформлення цитат і посилань у тексті

Для підтвердження авторських аргументів у науковій статті необхідно цитувати відповідні та перевірені джерела.

Цитати наводять мовою рукопису.

 • Прямі цитати обсягом 40 слів і більше оформлювати як блокові цитати.
 • Блокові цитати необхідно подавати з нового рядка з абзацу для всієї цитати й не брати в лапки. Після тексту цитати потрібно ставити крапку і вказувати джерело в дужках.
 • Зміст цитат і посилання на відповідні сторінки мають точно відповідати першоджерелам.
 • Автори повинні уникати надмірного самоцитування.

Оформлення посилань у тексті має відповідати рекомендаціям із оформлення посилань у наукових роботах за стилем APA (American Psychological Association (APA) Style).

Посилання в тексті рукопису слід робити щоразу після цитування джерела (цитата всередині рядка, блокова цитата, парафраз).

Рекомендуємо застосовувати транслітератори:

Для українських джерел – https://slovnyk.ua/translit.php

Для російських джерел – https://translit.net/ru/bsi/

Для іноземних джерел – http://translit.kh.ua/#cyr

Більше інформації та приклади оформлення посилань у тексті, Списку посилань подано у Настановах для цитування (PDF)

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.