DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141753

БАЛЬНІ ТАНЦІ В КОНТЕКСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1970–1980-ті рр.)

Nadiia Horbatova

Анотація


Мета дослідження. Дослідити та проаналізувати розвиток бальних танців у контексті особливостей хореографічної освіти в Україні 1970–1980-х рр.; виявити принципи та головні засади організаційно-методичної роботи самодіяльних гуртків та ансамблів й простежити формування механізму управління ними в системі культури, освіти та професійних спілок періоду масштабної популяризації бальних танців. Методологію дослідження становить органічна сукупність базових принципів дослідження: об’єктивності, історизму, багатофакторності, системності, комплексності, розвитку та плюралізму, а для досягнення мети дослідження використані наступні методи наукового пізнання: проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, статистичний, описовий, логіко-аналітичний. Наукова новизна. У статті вперше здійснено комплексне дослідження розвитку бальних танців у системі професійної, самодіяльної та позашкільної хореографічної освіти в Україні 1970–1980-х рр. у контексті формування організаційної структури управління бальними танцями; проаналізовано діяльність самодіяльних гуртків та ансамблів у рамках конкурсів та фестивалів бальних танців і виявлено вплив ідеологічних засад партійних та урядових установ на організацію та програму їх проведення, а також визначено і сформовано принципи та головні засади організаційно-методичної роботи самодіяльних гуртків та ансамблів. Висновки. У другій пол. 1970-х рр. процес утворення та розвитку студій, гуртків та шкіл бального танцю, якими опікувалися заклади освіти й культури УРСР, а також комсомольські та профспілкові організації перейшов на новий рівень. Прийнята в 1976 р. спортивна класифікація бальних танців, уведення в конкурсні програми нових вітчизняних танців активізувало роботу керівництва гуртків та ансамблів бальних танців: відбулася велика кількість семінарів, які сприяли підвищенню кваліфікаційного рівня, правильному підбору репертуару, суттєво допомагали в плані методичного забезпечення та сприяли підготовці до конкурсних виступів. Протягом 1980-х рр. організаційна структура бальних танців, заснована на клубній системі продовжувала формуватися, а участь радянських виконавців бальних танців у міжнародних турнірах, які проводилися в соціалістичних країнах, а з кінця 1980-х рр. – в офіційних професійних та аматорських світових та Європейських турнірах сприяли подальшому розвитку бальних танців та суттєвим змінам у системі хореографічної освіті в Україні.

Ключові слова


бальні танці; хореографічна освіта; самодіяльні гуртки; ансамблі бальних танців; конкурси; організаційно-методична робота

Повний текст:

PDF

Посилання


The Archive of the Ministry of Culture of Ukraine, f. 1, des. 8, case 390, pp. 26–27.

Akulenok, S. (2003). ‘History of the development of ballroom dance in the Soviet Union. The best dancers’. Kto est’ kto [Who is Who], [online] issue 5. Available at : http://www.rdu.ru/goldfund2. [Accessed 12 November 2017].

Akulenok, S. (2003b). ‘Melodies and rhythms of Russian dance’. Kto est’ kto [Who is Who], [online] issue 5. Moscow: Mezhdunarodnyi ob’edinennyi biograficheskii tsentr. Available at: http://www.rdu.ru/goldfund2 [Accessed 11 November 2017].

Brezhnev, L. (1971). Report of the Central Committee of the CPSU XXIV Congress of the Communist party of the Soviet Union. Moscow: Izdatel’stvo politicheskoi literatury.

Reference to the Council of Ministers of the USSR and of the Communist party of Ukraine on the issues of extracurricular activities. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy [Central State Archive of Bodies of Supreme Power of Ukraine], f. 166, des. 15, case 8284, 38 p.

Compendium of orders and instructions of the Ministry of Education of the USSR (1975), no. 17, p. 24.

Kutsenko, O. (1975). ‘The results of the second Republican competition of performers of ballroom dancing in Zaporizhzhia’, [online] Available at: [Accessed 20 November 2017].

Korotkov, A., Tarakanova, A. (2005). All about the dance. Kirovohrad: Imeks-LTD.

Kutsenko, O. (2016). ‘The Sevastopol Academic Theatre of Dance, Translated by V. A. Elizarova’, [online] Available at: [Accessed 21 November 2017].

Norvayshene, Yu. (1977). ‘We invite you to dance’. Zdorovia [Health], no. 8, p. 12.

The Soviet way of life and the task of training staff in cultural and educational institutions: Proceedings of the All-union Scientific and Practical Conference, Ukraine, Rivne, 1977.

Tereshenko, N. (2013). ‘Ballroom dance in education and aesthetic education’. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka [Bulletin of Ivan Franko Zhytomyr State University named after], no. 35 (71), pp. 93–97.

Central State Archives of Bodies of Supreme Power and Governmen of Ukraine, f. 5116, des. 11, case. 316, p. 10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Архів міністерства культури України. – Ф.1. – Оп.8. – Спр.390. – Арк. 26–27.

Акуленок С. В. История развития бальных танцев в Советском Союзе. Лучшие танцоры [Електронний ресурс] / С. В. Акуленок // Кто есть кто. – Вып. 5. – Т. 2. – Москва : Международный объединенный биографический центр, 2003. – Режим доступа : http://www.rdu.ru/goldfund2. – Название с экрана. – Дата обращения 11.11.2017.

Акуленок С. В. Мелодии и ритмы российского танца [Електронний ресурс] / С. В. Акуленок // Кто есть кто. – Вып. 5. – Т. 2. – Москва : Международный объединенный биографический центр, 2003. – Режим доступа: http://www.rdu.ru/goldfund2. – Название с экрана. – Дата обращения 12.11.2017.

Брежнев Л. И. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза / Л. И. Брежнев. – Москва : Издательство политической литературы, 1971. – 192 с.

Довідки до Ради Міністрів УРСР та ЦК КП України з питань позашкільної роботи / Центральний державний архів вищих органів влади України. – Ф. 166. – Оп. 15. – Спр. 8284. –38 арк.

Збірка наказів та розпоряджень Міністерства освіти УРСР. – 1975. – № 17. – 24 c.

Куценко О. Підсумки другого Республіканського конкурсу виконавців бальних танців в Запоріжжі,1975 рік [Електронний ресурс] / О. Куценко. – Режим доступу : https://aleksandr-p.io.ua/s2345948. – Назва з екрану. – Дата звернення 20.11.2017.

Коротков А. Є., Тараканова А. П. Все про танець : довідник / А. Є. Коротков, А. П. Тараканова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2005. – 90 с.

Куценко О. Севастопольский академічний театр танцю В. А. Єлізарова [Електронний ресурс] / О. Куценко. – Режим доступу : https://s9087.io.ua/ s101755/perevorachivaya_stranicy_biografii_chast_2. – Назва з екрану. – Дата звернення 21.11.2017.

Радянський спосіб життя і завдання підготовки кадрів культурно-освітніх закладів : матеріали Всесоюзної наук.-практ. конф. – Рівне, 1977. – 76 c.

Норвайшене Ю. Запрошуємо танцювати / Ю. Норвайшене // Здоров’я. – 1977. – № 8. – C. 12.

Терешенко Н. В. Бальний танець в системі освіти та естетичного виховання / Н. В. Терешенко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. – Вип. 35 (71). – Житомир, 2013. – С. 93–97.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Ф. 5116. – Оп. 11. – Спр. 316. – Арк. 10.

Copyright (c) 2018 Надія Олександрівна Горбатова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.