DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141763

НАРОДНІ ТАНЦІ БОЙКІВ У КАЛЕНДАРНІЙ ТА РОДИННО-ПОБУТОВІЙ ОБРЯДОВОСТІ

Andrii Tymchula

Анотація


Мета дослідження – проаналізувати особливості хореографічної культури етнографічної групи бойків у контексті календарної та родинної обрядовості. Методи дослідження складають принципи об’єктивності, історизму, багатофакторності, системності, комплексності та плюралізму; а для досягнення мети використано методи: проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, статистичний, описовий, логіко-аналітичний. Наукова новизна. Розглянуто особливості народних танці бойків у календарній та родинно-побутовій обрядовості в контексті регіональних особливостей; досліджено витоки та тенденції розвитку народного танцю на основі традицій, звичаїв, обрядів та ритуалів; проаналізовано вплив хореографічної культури поляків, словаків та угорців на формування танців Бойківщини, їх хореографічні особливості, кроки та рухи. Висновки. Народні танці бойків, відображаючи процеси трудової діяльності (землеробства та скотарства), певні елементи обрядовості (міфологічний та релігійний), а відтак і світосприйняття етносу, виражають духовні та моральні устої, осмислення місця та призначення людини в світі, які є основою їх світогляду.

Ключові слова


народні танці; бойки; календарна обрядовість; родинно-побутова обрядовість

Повний текст:

PDF

Посилання


Hoshko, Yu. ed. (1983). Boykivshchyna: Historical and ethnographic research. Kyiv : Naukova dumka.

Vasylenko, K. (1997). Ukrainian Dance. Kyiv: Instytut pidvyshchennia kvalifikatsii pratsivnykiv kultury.

Vasylkevych, H. (2003). Yurii's Day: a thesis, antithesis, or synthesis? Narodoznavchi zoshyty [Ethnographic notebooks], no. 1–2, pp. 55–59.

Busel, V. ed. (2005). Large explanatory dictionary of the contemporary Ukrainian language (with appendices and additions). Kyiv; Irpin: Perun.

Volytska, I. (1992). Theatrical elements in the traditional ritualism of Carpathian Ukrainians of the late nineteenth and early twentieth century. Kyiv: Naukova dumka.

Harasymchuk, R. (2008). Folk dances of Carpathian Ukrainians. Boykos and Lemko’s dances. Lviv, 2008.

Dei, O. (1970). Dance Songs. Kyiv: Naukova dumka.

Lanovyk, M. (2003). Ukrainian oral folk arts. 2nd ed. Kyiv : Znannia-Boykos: interethnic parallels. Etnichna istoriia narodiv Yevropy [Ethnic history of peoples of Europe], issue 40, pp. 49–60.

Lukaniuk, B. (2009). Boykos’ kolomyikas in the records of Clement Kvitka. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: mystetstvoznavstvo [Bulletin of Lviv National University. Series: art studies], no. 9, pp. 70–78.

Pukivskyi, Y. (2011). Marital-love motifs in Easter traditions of Boykos. Narodna tvorchist ta etnolohiia [Folk art and ethnology], no. 6, pp. 99–106.

Khai, M. (2000). Music of Boykivshchyna. Kyiv: Tsentr usnoi istorii ta kultury Rodovid.

Khai, M. (2004). Large genre forms in folk music of Boykivshchyna. Narodna tvorchist ta etnohrafiia [Folk art and ethnography], no. 1–2, pp. 31–38.

Khibeba, N. (2007). Structural-semantic organization of the wedding vocabulary of Boyko dialects. Extended abstract of candidate’s thesis. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka.

Khibeba, N. (2009). Boykos and Lemko parallels in wedding vocabulary. Lemkivskyi dialekt u zahalnoukrainskomu konteksti [Lemko dialect in the all-Ukrainian context], issue 27, pp. 129–135.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження / під ред. Ю. Г. Гошко. – Київ : Наук. думка, 1983. – 303 с.

Василенко К. Український танець / К. Василенко. – Київ : ІПКПК, 1997. – 282 с.

Василькевич Г. Свято Юрія: теза, антитеза, чи синтез?.. / Г. Василькевич // Народознавчі зошити. – 2003. – № 1–2. – C. 55–59.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додатками і доповненнями) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – Київ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.

Волицька І. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат кінця ХІХ – початку ХХ ст. / І. Волицька. – Київ : Наук. думка, 1992. – 140 с.

Гарасимчук Р. Народні танці українців Карпат. У 2-х кн. Кн 2: Бойківські і лемківські танці / Р. Гарасимчук ; Ін-т народознавства НАН України. – Львів, 2008 – 318 с.

Дей О. Танцювальні пісні / О. Дей. – Київ : Наукова думка, 1970. – 802 с.

Лановик М. Б. Українська усна народна творчість / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 591 с.

Леньо Т. Традиційна весільна обрядовість бойків закарпаття: міжетнічні паралелі / Т. Леньо // Етнічна історія народів Європи. – 2013. – Вип. 40 – С. 49–60.

Луканюк Б. Бойківські коломийки в записах Климента Квітки / Б. Луканюк // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – 2009. – Вип. 9. – С. 70–78.

Пуківський Ю. Шлюбно-любовні мотиви у великодніх традиціях бойків / Ю. Пуківський // Народна творчість та етнологія. – 2011. – № 6. – С. 99–106.

Хай М. Музика Бойківщини / М. Хай. – Київ : Центр усної історії та культури Родовід, 2000. – 304 с.

Хай М. Великі жанрові форми в народній музиці Бойківщини / М. Хай // Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 1–2. – 31–38.

Хібеба Н. В. Структурно-семантична організація весільної лексики бойківських говірок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Хібеба Наталя Василівна; Львів. нац.. ун-т імені Івана Франка. – Львів – 2007. – 24 с.

Хібеба Н. В. Бойківсько-лемківські паралелі у весільній лексиці / Н. Хібеба // Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті / укладачі Панцьо С. Є., Cвистун Н. О. // Studia methodologica. – Вип. 27. – Тернопіль, 2009. – C. 129–135.

Copyright (c) 2018 Андрій Васильович Тимчула

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.