DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141817

ЕВОЛЮЦІЯ КОМПОЗИТОРСЬКО-ВИКОНАВСЬКОГО СТИЛЮ В ГІТАРНОМУ МИСТЕЦТВІ

Oleksandr Ivanov

Анотація


Мета дослідження. У статті досліджено процес еволюції композиторсько-виконавського стилю як явища музичної культури, що історично сформувався в гітарному мистецтві. Теоретичні аспекти цієї проблеми виявлені на основі вивчення наукових праць, які присвячені пошуку комунікативної взаємодії між композитором і виконавцем. Методи дослідження базуються на методі аналізу й систематизації наукової інформації та досвіду композиторської й виконавської діяльності в жанрі гітарної музики. Також використовувався історичний метод у контексті виявлення закономірностей поєднання композиторської творчості та виконавської діяльності. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні поняття «композиторсько-виконавський стиль» як окремого унікального явища в музичній культурі. Висновки. Вивчення історичних етапів еволюції гітарної музики і узагальнення сучасного досвіду гітарного виконавства свідчить, що композиторсько-виконавський стиль, який історично утвердився в музичній культурі, залишається домінуючим у період розквіту гітарного мистецтва, що розпочався в середині ХХ ст. і продовжується в наш час. Подана тема є перспективною для подальшого наукового дослідження в напрямку вивчення процесу формування композиторсько-виконавського стилю в різні історичні періоди на прикладі творчості знакових особистостей гітарного мистецтва. Результати таких досліджень дозволять правильно визначити стратегію розвитку гітарного виконавства в сучасному музичному мистецтві.

Ключові слова


музична культура; композиторська творчість; виконавська діяльність; гітарне мистецтво; композиторсько-виконавський стиль

Повний текст:

PDF

Посилання


Asafyev B. (1977). The Book about Stravinskiy. Leningrad : Muzyka.

Belskaya I. (1990). ‘Guitar, vivat!’. Sovetskaya muzyka [Soviet music], no. 7, p. 102–108.

Berehova O. (2006). Communication in the socio-cultural space of Ukraine: technology or creativity. Kyiv : P. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.

Berlioz G. (1972). A great treatise on modern instrumentation and orchestration with additions by Richard Strauss. Moscow: Muzyka.

Voievodіna L. (2011). ‘The concept of musical communication in V. Medushevsky’s work’. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka [Visnyk of Taras Shevchenko National University of Luhansk], no. 8, pp. 41–50.

Zhaivoronok N. (2006). Musical performance as a phenomenon of music culture. D. Ed. Kyiv National University of Culture and Arts.

Medushevsky V. (1976). On the regularities and means of artistic influence of music. Moscow: Muzyka.

Nazaykinsky E. (2003). Style and Genre in Music. Moscow: Vlados.

Tkachenko V. (2012). ‘Composer’s and performer’s style as a profound tendency in guitar creative activity’. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv [Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts], no. 3, p. 137–140.

Traverse T. (2017).‘Music as a Psychological Factor of Influence on the Person’ Instytut psykholohii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy, Kyiv [H. Kostiuk Institute of Psychology, Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine], [online] Available at: [Accessed 23 November 2017].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Асафьев Б. Книга о Стравинском / Б. Асафьев. – Ленинград : Музыка, 1977. – 218 с.

Бельская И. Гитара, виват! / И. Бельская // Советская музыка. – 1990. – №7. – С.102–108.

Берегова О. М. Комунікація в соціокультурному просторі України технологія чи творчість? / О. Берегова. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2006. – 388 с.

Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке с дополнениями Рихарда Штрауса. В 2 т. Т. 1 / Г. Берлиоз. – Москва : Музыка, 1972. – 306 с.

Воєводіна Л. П. Концепт музичної комунікації у творчості В. Медушевського / Л. П. Воєводіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 8 (219). – Ч. 2. – C. 41 – 50.

Жайворонок Н. Б. Музичне виконавство як феномен музичної культури: авторефер. дис….канд. мистецтво знав.: спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Жайворонок Н. Б. : Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 2006. – 19 с.

Медушевский В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В. В. Медушевский. – Москва : Музыка, 1976. – 254 с.

Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : Владос, 2003. – 248 с.

Ткаченко В. Н. Композиторско-исполнительский стиль как ведущая тенденция гитарного творчества / В. Н. Ткаченко // Вісник ХДАДМ. – 2012. №3. – С.137–140.

Траверсе Т. Музика як психологічний чинник впливу на особистість [Електронний ресурс] / Т. Траверсе ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Режим доступу: http://newacropolis.org.ua/ru/node/12627. – Назва з екрану. – Дата звернення 21.11.2017.

Copyright (c) 2018 Олександр Кузьмич Іванов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.