DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.38.2018.141829

КОЛАЖ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Natalia Udris-Borodavko

Анотація


Мета роботи. У сучасній візуальній комунікації колаж як вид графічного дизайну та колажування як прийом візуалізації активно поширюється, а теоретичного науково обґрунтованого підґрунтя та узагальнення не сформовано. Стаття присвячена аналізу колажу як виду графічного дизайну та виявленню тих його аспектів, що формують унікальність українського графічного дизайну на світовому рівні. Методи дослідження полягають у застосуванні емпіричного методу, аналізу, порівняння та узагальнення. Зазначений методологічний підхід дозволяє вивчати тенденції використання колажу в продукції графічного дизайну останніх 5–6 років, спостерігати за динамікою прийому колажування в проектах, узагальнити особливості та сформулювати характерні ознаки графічного дизайн-колажу. Наукова новизна результатів полягає в уточненні поняття «колаж» та його особливості в сфері графічного дизайну ХХІ ст., стислому узагальненні історичних етапів формування культури колажу в графічному дизайні Європи та України. Вперше сформульовано ознаки графічного дизайн-колажу, які водночас є й критеріями визначення рівня професійності того чи іншого проекту. Висновки. На основі аналізу реалізованих проектів українських дизайнерів сформульовано такі ознаки графічного дизайн-колажу як ефект рукотворності, емоційність, багатозначність, креативність, візуальна ідентифікація графічними елементами етнічного походження. Це доводить, що колаж є такою візуальною формою, яка сприяє ефективному формуванню національної моделі графічного дизайну в Україні, а прийом колажування треба вивчати та вводити навчальним модулем в систему дизайн-освіти.

Ключові слова


колаж; графічний дизайн; фотоколаж; національна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Vinnikova, Yu. (2018). ‘Raul Khausman’. Available at: [Accessed 03 June 2018].

Hladun, O. (2018). ‘Globalization and national vector of development of graphic design in Ukraine’. Available at: [Accessed 03 June 2018].

Hutnyk, L. (2018). ‘Collection of Ukrainian Soviet Cinema Posters of 1920s–1930s’. Available at: [Accessed 03 June 2018]

Danylenko, V. (2006). Ukrainian Design in the World Context of Artistic and Design Culture of the Twentieth Century (National and Global Aspects.) D.Ed. Lviv National Academy of Arts.

‘Collage as a kind of decorative and applied art’. Available at: [Accessed 03 June 2018].

Kolisnychenko, H. (2011). Collage in fine arts: terminology, classification and the problem of studying. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv [Bulletin of Kharkov State Academy of Design and Arts], no. 6, pp. 153–155.

Pedan, I. (2015). Collage in art design: formation and artistic features. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv [Bulletin of Kharkov State Academy of Design and Arts], no 2, pp. 44–49.

Reshetova, M. (2012). Collage and performance as strategies for blurring the boundaries between traditional practices of art. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Orenburg State University], no. 9(145), pp.65–69.

Ryzhova, I. (2015) Scientific fundamentals of design. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii [Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhia State Engineering Academy], no. 65, pp. 109–122.

Sbitnieva, N. (2015). Trends in the development of modern graphic design: the return to hand-made. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv [Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts], no. 4, pp. 60–66.

Lusanne J. ‘John Heartfield: Laughter Is A Devastating Weapon’. Available at: . – [Accessed 01 June 2018]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Винникова Ю. Рауль Хаусман [Электронный ресурс] / Ю. Винникова – Режим доступа: https://artifex.ru. – Загл. с экрана. – Дата обращения 01. 06. 2018.

Гладун О. Глобалізаційний і національний вектор розвитку графічного дизайну в Україні [Електронний ресурс] / О. Гладун – Режим доступу: http:// dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16835/10-Gladun.pdf?sequence=1. – Назва з екрану. – Дата звернення 29.05.2018.

Гутник Л. Колекція українського радянського кіноплаката 1920–1930-х рр. [Електронний ресурс] / Л. Гутник – Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua/node/371 – Загл. с экрана. – Дата обращения 30.05.2018.

Даниленко В. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобальний аспекти) : дис. докт. мистецтвознавства / В. Даниленко ; Львів. націон. акад. мистецтв. – Львів, 2006.

Колаж як вид декоративно-прикладної творчості / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://jak.magey.com.ua/articles/kolazh-jak-vid-dekora tivno-prikladnoi-tvorchosti.html – Загл. с экрана. – Дата обращения 30.05.2018.

Колісниченко Г. Колаж в образотворчому мистецтві: термінологія, класифікація та проблема вивчення / Г. Колісниченко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2011. – № 6. – С. 153–155.

Педан І. Колаж в арт-дизайні: становлення та художні особливості / І. Педан // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2015. – № 2. – С. 44–49

Решетова М. Коллаж и перфоманс как стратегии размывания границ между традиционными практиками искусства / М. Решетова // Вест. Оренбург. гос. ун-та. – Оренбург, 2012. – №9(145). – С.65–69.

Рижова І. Наукові основи дизайну / І. Рижова // Гуманітар. вісн. Запорізької держ. інженерної академії. – Запоріжжя, 2015. – № 65. – С. 109–122

Сбітнєва Н. Тенденції розвитку сучасного графічного дизайну: повернення до рукотворності / Н. Сбітнєва // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2015. – № 4. – С. 60–66.

Lusanne J. John Heartfield: Laughter Is A Devastating Weapon [Electronic resource] / J. Lusanne – Mode of access: https://www.wsws.org/en/articles/2015/ 12/28/hear-d28.html. – Title from the screen. – Last access 01 June 2018

Copyright (c) 2018 Наталя Сергіївна Удріс-Бородавко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.