DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.39.2018.153666

ПРОСТОРОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Kateryna Yudova-Romanova

Анотація


Мета дослідження – з’ясувати особливості сценічного дизайну українського театру та його просторово-технічне забезпечення в епоху Середньовіччя. Основну увагу в історії середньовічного театру автор зосереджує саме на діяльності мандрівних середньовічних артистів та на художньо-постановочних особливостях організації церковного театру. Для досягнення поставленої мети було застосовано наступні методи: критичного аналізу – опрацювання наукової літератури з історії театрального мистецтва, архітектури та сценічного дизайну з метою виокремлення інформації щодо теми дослідження «Дизайн театральної сцени: генезис, історична еволюція, сучасні тенденції»; мистецтвознавчого аналізу – для визначення залежності художності сценічної постановки від її просторово-технічного забезпечення; синтезу – для поєднання різних характеристик просторово-технічного забезпечення українського театру епохи Середньовіччя як складової в еволюції дизайну сцени; індукційний – для вивчення хоч і фрагментарних, але типових прикладів просторово-технічного забезпечення вистав скоморохів та постановок літургійної драми; гіпотетичний, системний та узагальнюючий підходи – для висування на основі наукового припущення про значення в еволюції дизайну сцени мандрівного способу організації діяльності середньовічних професійних акторів та архітектури культових споруд, де зародилась середньовічна літургійна драма Наукова новизна даної публікації полягає в тому, що вперше виконано системний мистецтвознавчий аналіз поступу просторово-технічного забезпечення вистав українського середньовічного театру в контексті загальноєвропейських процесів. Зокрема, у відповідному художньо-постановочному ключі висвітлено діяльність середньовічних мандрівних артистів та вистави церковного театру. Висновки. У результаті проведеної наукової розвідки авторка стверджує: мандрівний спосіб життя середньовічних артистів спонукав до широкого використання ними мобільних способів облаштування публічного простору для показу вистав; особливості архітектури церкви, де показувались вистави середньовічної літургійної драми, вплинули на сучасний умовний тридільний поділ сценічного простору на нижню, основну та верхню сцени; церковний театр вплинув на розвиток дизайну сцени засобами художньо-декораційного оформлення, освітлення та іншої постановочної техніки, а також костюмування.

Ключові слова


дизайн сценічного простору; технічні засоби оздоблення; середньовічні мандрівні актори; церковний театр; літургійна драма

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonovych, D. (1925). Trysta rokiv ukrainskoho teatru. 1619–1919 [Three hundred years of Ukrainian theater. 1619–1919]. Prague: Ukrainskyi hromadskyi vydavnychyi fond.

Bazanov, V.V. (2005). Tekhnologiya stseny [Technology scenes]. Moscow: Іmpul’s-svet.

Belkin, A.A. (1975). Russkie skomorokhi [Russian Medieval Entertainers]. Moscow: Nauka.

Boboshko, Yu., Yosypenko, M. and Nesterovskyi P. eds. (1967). Ukrainskyi dramatychnyi teatr. Narysy istorii: v 2 t. [Ukrainian Drama Theater. Essays on history]. Іn 2 vols. Vol. 1. Kyiv: Naukova dumka.

Darkevich, V.P. (2006). Svetskaya prazdnichnaya zhizn’ Srednevekov’ya ІХ–ХVІ vv. [Secular festive life of the Middle Ages of the 9th – 16th centuries]. 2nd ed., Moscow: Indrik.

Dmitriev, Yu.A. (1967). Estrada [Pop-art]. Teatral’naya entsiklopediya, Vol. 5, рp.1024–1026.

Famintsyn, A.S. (1889). Skomorokhi na Rusi [Medieval Entertainers in Russia]. St. Petersburg: Tipografiya E. Arngol’da.

Frenkel’, M.A. (1987). Plastika stsenicheskogo prostranstva: nekotorye voprosy teorii i praktiki stsenografi [Plastics of the stage space: some issues of the theory and practice of scenographers]. Kyiv: Mistetstvo.

Krasovskaya, V.M. (1958). Russkii baletnyi teatr: ot vozniknoveniya do serediny XIX veka [Russian ballet theater: from the appearance to the middle of the XIX century]. Leningrad, Moscow: Iskusstvo.

Lessing, G.E (1936). Gamburgskaya dramaturgiya [Hamburg drama]. Moscow; Leningrad: Academia.

Lypkivska, H.K. (2018). Multymediini zasoby na suchasnii teatralnii stseni [Multimedia on the modern theater scene]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriia: Stsenichne mystetstvo, no.1. pp.103–126.

Lukashov, A.M. (1989). N. Rerikh iz sobraniya Gosudarstvennoi Tret’yakovskoi galerei [N. Roerich from the collection of the State Tretyakov Gallery]. Moscow: Izobrazitel’noe iskusstvo.

Mikhailov, L.N. (2007). Sozdanie sovremennogo estradnogo zrelishcha (printsipy khudozhestvennogo oformleniya) [Creation of a modern pop show (principles of decorating)]. Candidate’s thesis. Russian Academy of Theatre Arts –GITIS.

Ostroverkh, O. (2007). Evoliutsiia prostorovykh system ukrainskoho dramatychnoho teatru: typy orhanizatsii, funktsii, liudyna (vid naturalizmu do avanhardu) [Evolution of the open-space systems of the Ukrainian dramatic theater: the types of organizations, functions, people (from naturalism to the avant-garde)] Candidate’s thesis. M. Rylsky Institute of Art, Folklore Studies and Ethnography of the Academy of Sciences of Ukraine.

Proskuriakov, V.I. (2001). Arkhitektura ukrainskoho teatru. Prostir i diia. [Architecture of the Ukrainian Theater. Space and action]. Lviv: The publishing house of the National University “Lviv Polytechnic”.

Proskuriakov, V.I. (2002). Pryntsypy rozvytku arkhitekturnoi typolohii ukrainskoho teatru [Principles of development of the architectural typology of the Ukrainian theater]. Doctor’s thesis. National University “Lviv Polytechnic”.

Prokhorov, V.A. (1872). Russkie drevnosti izdavaemye po Vysochaishemu soizvoleniyu pod redaktsiei V. Prokhorova [Russian antiquities, published according to the highest permission, edited by V. Prokhorov]. in 2 vols. Vol. 1: Materialy po istorii russkikh odezhd. Sankt-Peterburg: Tipografiya Imperatorskoi Akademii nauk; Litografiya Prokhorova,

Pylypchuk, R., Sulyma, M., Shevchuk, O. and Krasylnykova, O. eds. (2016). Materialy do istorii ukrainskoho teatru. Vid vytokiv do pochatku XX stolittia [Materials for the history of the Ukrainian theater. From the origins to the beginning of the twentieth century]. Kyiv: Vydavnytstvo Instytutu mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii im. M. T. Rylskoho

Ryazanov, V.I. (1914). Drevne-russkiya misterial’nyya «deistva» i shkol’naya drama XVII–XVIII vv. [Old Russian mystery “actions” and school drama of the XVII–XVIII centuries]. Istoriya russkago teatra: T. 1. Moscow: Ob"edinenіe, pp. 25–53.

Sofronova, L.A. (1981). Poetika slavyanskogo teatra XVII – pervoi poloviny XVIII v.: Pol’sha, Ukraina, Rossiya [Poetics of the Slavic Theater XVII – the first half of the XVIII century: Poland, Ukraine, Russia]. Moscow: Nauka.

Voloshyn, I. (1960). Dzherela narodnoho teatru na Ukraini [Sources of folk theater in Ukraine]. Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo obrazotvorchoho mystetstva i muzychnoi literatury URSR.

Iudova-Romanova, K.V. (2017). Tekhnichni zasoby oformlennia stsenichnoho prostoru [Technical means of designing the stage space]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv.

Whatever Happened to French Rood Screens? Fr. Thiers’ Dissertation Ecclésiastique sur les Jubés. Canticum Salomonis: A Blog for Liturgical Ressourcement. Available at: <https://sicutincensum.wordpress.com/tag/ambo/> [Accessed 30.11.2018].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Антонович Д. Триста років українського театру. 1619–1919. Прага: Український громадський видавничий фонд, 1925. 271 с.

2. Базанов В. В. Технология сцены. Москва: Імпульс-свет, 2005. 391 с.

3. Белкин А. А. Русские скоморохи. Москва: Наука, 1975. 190 с.

4. Волошин І. Джерела народного театру на Україні. Київ: Держ. вид. образотв. мистецтва і муз. літератури УРСР, 1960. 225 с.

5. Даркевич В. П. Светская праздничная жизнь Средневековья ІХ–ХVІ вв. 2-е изд., доп. Москва: Индрик, 2006. 556 с.

6. Дмитриев Ю. А. Эстрада. Театральная энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 1967. Т. 5. С.1024–1026.

7. Красовская В. М. Русский балетный театр: от возникновения до середины ХІХ века. Ленинград, Москва: Искусство, 1958. 310 с.

8. Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. Москва; Ленинград: Аcademia, 1936. 455 с.

9. Липківська Г. К. Мультимедійні засоби на сучасній театральній сцені. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво. 2018. № 1. С.103–126.

10. Лукашов А. М. Н. Рерих из собрания Государственной Третьяковской галереи. Москва: Изобразительное искусство, 1989. 48 с.

11. Матеріали до історії українського театру. Від витоків до початку ХХ століття / редкол.: Р. Пилипчук (відповід. ред.) М. Сулима, О. Шевчук, О. Красильникова. Київ: Вид-во ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2016. 280 с.

12. Михайлов Л. Н. Создание современного эстрадного зрелища (принципы художественного оформления): дис. ... канд. искусствовед.: 17.00.01. / Рос. Акад. театрального искусства. ГИТИС. Москва, 2007. 124 с.

13. Островерх О. Еволюція просторових систем українського  драматичного театру: типи організації, функції, людина (від натуралізму до авангарду) : дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.02 – театральне мистецтво / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, 2007. 196 с.

14. Проскуряков В. І. Архітектура українського театру. Простір і дія. Львів: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2001. 564 с.

15. Проскуряков В. І. Принципи розвитку архітектурної типології українського театру : дис. … д-ра. архітектури : 18.00.02 / Нац. ун-т «Львівська політехніка». Львів, 2002. 485 с.

16. Прохоров В. А. Русские древности издаваемые по Высочайшему соизволению под редакцией В. Прохорова: в 2 т. Санкт-Петербург: Тип. Имп. Акад. наук; Лит. Прохорова, 1872. Т. 1: Материалы по истории русских одежд. Вып. 6. С. 65–74.

17. Рѣзанов В. И. Древне-русскія мистеріальныя «дѣйства» и школьная драма XVII–XVIII вв. История русскаго театра: Т. 1. Москва: Объединеніе, 1914. С. 25–53.

18. Софронова Л.А. Поэтика славянского театра XVII – первой половины XVIII в.: Польша, Украина, Россия / АН СССР; Ин-т славяноведения и балканистики. Москва: Наука, 1981. 264 с.

19. Український драматичний театр. Нариси історії: в 2 т. / за ред.: Ю. Бобошко, М. Йосипенко, П. Нестеровський. Київ: Наукова думка, 1967. Т. 1. 519 с.

20. Фаминцын А. С. Скоморохи на Руси. Санкт-Петербург: Тип. Э. Арнгольда, 1889. 191 с.

21. Френкель М. А. Пластика сценического пространства: некоторые вопросы теории и практики сценографи. Київ : Мистецтво, 1987. 184 с.

22. Юдова-Романова К. В. Технічні засоби оформлення сценічного простору. Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. 314 с.

23. Whatever Happened to French Rood Screens? Fr. Thiers’ Dissertation Ecclésiastique sur les Jubés. Canticum Salomonis: A Blog for Liturgical Ressourcement. URL: https://sicutincensum.wordpress.com/tag/ambo/ (accessed: 30.11.2018).

Copyright (c) 2018 Катерина Володимирівна Юдова-Романова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.