DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155606

ОСОБЛИВОСТІ СЦЕНАРНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В. ЗЕМЛЯКА

Mykola Dubyna

Анотація


Мета дослідження. Дослідити та проаналізувати особливості сценарної майстерності В. Земляка в контексті розвитку українського кіномистецтва 1960–1970-х рр. Методи дослідження становить органічна сукупність методів персонології, об’єктивності, багатофакторності, системності, комплексності та історико-біографічного методу. Наукова новизна статті полягає в дослідженні сценарної спадщини В. Земляка в контексті життєвих колізій як фактора впливу на формування світогляду, ідейно-художньої системи та авторського стилю митця. Висвітлено особливості творчої діяльності В. Земляка при створенні кіносценаріїв героїко-пригодницьких художніх фільмів та воєнних драм («Донька Стратіона», «На Київському напрямку», «Совість», «Зухвалість»). Висновки. Внесок В. Земляка в збагачення української літератури та кіномистецтва важко переоцінити. Присвятивши дане дослідження аналізу сценарної спадщини письменника 1960–1970-х рр. у контексті життєвих колізій як фактора впливу на формування світогляду, ідейно-художньої системи та авторського стилю митця, з’ясовано, що проблема вибору в найскладнішому аспекті – самопожертви, проблема совісті й честі, не у дріб’язкових ситуаціях, а коли від моральних орієнтирів і принципів залежить життя чи смерть друзів, рідних і близьких, обов’язку людини, яка бачить себе, передусім патріотом, дієвого пошуку виходу із найскрутніших, фатальних ситуацій щоразу порушується В. Земляком у контексті філософського осмислення душевних переживань персонажів у складні, переломні моменти життя, змін людської долі та характерів під час війни.

Ключові слова


сценарії; кіноповісті; українське кіномистецтво; автор сценарію; письменник

Повний текст:

PDF

Посилання


Anashkin, A. (1967). To success! Iskusstvo kino [The art of cinema], no. 2, p. 1.

Brukhovetska, L. (2012). On Volodymyr Denisenko and the Soviet system. The fate of one film: How the «Duma About the City» under the pressure of bureaucratic censorship turned into the motion picture «On the Way To Kiev». Den [Day], September 7, p. 4.

Burkatov, B. (1960). Steel and tenderness. Vitchyzna [Homeland], no. 8, pp. 213–214.

Denysenko, H. (2007). ‘Can you hear me, my brother’. Kino-Teatr [Cinema-Theater], [online] issue 3. Available at: [Accessed 15 January 2018].

Zemlyak, V. (1983). Angry Strathion. Kyiv: Dnipro.

Zemlyak, V. (2005). I will lead you to eternity. Kyiv State Library of Ukraine for Youth.

Zemlyak-Chubar, O. (1983). Three sprouts of guelder. Zapovit liubovi [The will of love: collection]. Kyiv: Radianskyi pysmennyk.

Nikoriak, N. (2011). Zhanrova avtentychnist kinostsenariiu yak spetsyfichnoi literaturnoi formy (ukrainskyi dosvid) [Genre authenticity of the screenplay as a specific literary form (Ukrainian experience)] : Extended abstract of candidate’s thesis. Chernivtsi : B.V.

Pohribna, L. (1971). Works by M. Kotsyubinsky on the screen. Kyiv: Naukova dumka.

Reflections on several military films. (1966). Sovetskii ekran [Soviet screen], no. 8, p. 6.

Rohovyi, O. (2011). War youth of Vasyl Zemlyak. Local studies: historical experience and development prospects: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference, Ukraine, Vinnytsia, October 13–15, [online] Available at: [Accessed 08 January 2018].

Tkachenko, A. (2004). Gogol and cinema: intertextual and inter-semiotic models. VII Mizhnarodni Hoholivski chytannia [VII International Gogol’s readings], pp. 29–33.

Trymbach, S. (2016). ‘On Volodymyr Denysenko and the motion picture «Conscience»’. Natsionalna spilka kinematohrafistiv Ukrainy [National Union of Cinematographers of Ukraine], [online] Available at: [Accessed 12 January 2018].

Ellis J. (1982). The literary adaptation. An introduction. Screen, no. 23(1), pp. 3–5.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анашкин А. За успех! / А. Анашкин // Искусство кино. – 1967. – № 2. – С. 1.

Брюховецька Л. Про Володимира Денисенка та радянську систему. Доля одного фільму : Як «Дума про місто» під тиском чиновницької цензури перетворилася на картину «На Київському напрямку» / Л. Брюховецька // День. – 2012. – № 159. – 7 вересня. – С. 4.

Буркатов Б. Сталь і ніжність / Б. Буркатов // Вітчизна. – 1960. – № 8. – С. 213–214.

Денисенко Г. Чуєш, брате мій [Електронний ресурс] / Г. Денисенко // Кіно-Театр. – 2007. – № 3. – Режим доступу: http://ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=703. – Назва з екрану. – Дата звернення 15.01.2018.

Земляк В. Гнівний Стратіон // В. С. Земляк. Твори: в 4 т. – Київ: Дніпро, 1983. – Т. 2. – 390 с.

Земляк В. Я поведу вас у вічність. – Київ: Держ. б-ка України для юнацтва, 2005. – 64 с.

Земляк-Чубар О. Три пагінці калини / О. Земляк-Чубар // Заповіт любові. – Київ : Радян. письменник, 1983. – 471 с.

Нікоряк Н. В. Жанрова автентичність кіносценарію як специфічної літературної форми (український досвід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / Н. В. Нікоряк. – Чернівці : Б. в., 2011. – 20 с.

Погрібна Л. З. Твори М. Коцюбинського на екрані / Л. З.Погрібна. – Київ : Наук. думка, 1971. – 157 с.

Размышления о нескольких военных фильмах // Советский экран. – 1966. – № 8. – С. 6.

Роговий О. Бойова юність Василя Земляка / О. Роговий // Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 13–15 жовтня 2010 р. – Режим доступу: http://www.library.vn.ua/publications/2011/Konferentsia_2010.html. – Назва з екрану. – Дата звернення 08.01.2018.

Ткаченко А. О. Гоголь і кіно: інтертекстуальні та інтерсеміотичні моделі / А. О. Ткаченко // VII Міжнародні Гоголівські читання : зб. наук. пр. – Полтава, 2004. – С. 29–33.

Тримбач С. Про Володимира Денисенка і картину «Совість» [Електронний ресурс] / Сергій Тримбач // Національна спілка кінематографістів України. – 2016. – 07 січня. – Режим доступу: http://www.ukrkino.com.ua/about/spilkanews/?id=4035 – Назва з екрану. – Дата звернення 12.01.2018.

Ellis J. The literary adaptation. An introduction / J. Ellis // Screen. – 1982. – № 23 (1). – рр. 3–5.

Copyright (c) 2017 Микола Миколайович Дубина

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.