DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155621

ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРІВ ЕКРАННИХ ТВОРІВ

Nataliia Tsimokh

Анотація


Мета дослідження. Стаття присвячена розгляду еволюції жанрів екранних творів та виявленню зовнішніх і внутрiшніх зв’язків між ними. Аналізуються та визначаються причини, що сприяли створенню нових екранних форм, дифузії та гібридизації традиційних жанрів, становленню нових типів і форматів телевізійного мовлення. У методологія дослідження застосовуються аналітичний, історичний, компаративний та порівняльний методи, що дозволяє проаналізувати сучасне телебачення, на якому в процесі еволюції телевізійних жанрів, типів і форматів телемовлення спостерігається стала тенденція інтегрованого відбору телевізійних програм, диференціація та гібридизація нових жанрів. Наукова новизна роботи полягає в дослідженні дифузії, гібридизації жанрів екранних творів у процесі еволюції та виявленні зовнішніх і внутрішніх зв’язків між ними, визначенні причин виникнення нових жанрів. Висновки. Доведено, що в процесі еволюції жанрів екранних творів виникають гібридні жанрові форми, з’являються нові жанрові утворення, змінюється контент передач. Система жанрів починає еволюціонувати – виникають нові жанри, зникають старі, також відбувається взаємопроникнення, злиття жанрів. Соціально-економічні та політичні зміни вплинули на дифузії всієї жанрової системи. На сучасному етапі цей процес відбувається за рахунок злиття, або заміщення одних жанрів іншими та появою нових жанрових утворень.

Ключові слова


еволюція; екранні твори; телевізійний жанр; дифузія; жанри

Повний текст:

PDF

Посилання


Vartanova, E. (2003). Media economics of foreign countries. Moscow: Aspekt Press.

Ganeeva, A. (2000). Despicable journalism: features of secular and yellow journalism. Ufa: Bashgospeduniversitet.

Hrytsenko, O. (2001). Society, state, information. Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Journalism.

Bryzhko, V., Halchenko, O., Tsymbaliuk, V., Oriekhov, O., and Chornobrov, A. (2002). Information society: definitions: the person, their rights, information, informatics, informatization, telecommunications, intellectual property, licensing, certification, economics, market, jurisprudence. Kyiv: Intehral.

Kudriavtseva, S. (2008). International information. Kyiv: Slovo.

Makarov, Yu. (2004). You’re not alone!: on the modern history of Ukrainian television. Kharkiv: Folio.

Mashchenko, I. (2005). The Chronicle of Ukrainian Radio and Television in the Context of the World Audiovisual Process. Kyiv: Ukraina.

Muratov, S. (2001). TV – the evolution of intolerance: (The history and conflicts of ethical ideas). Moscow : Logos.

Nedopytanskyi, M. (2002). Journalist in the information world: lecture for students of Institute of Journalism on the course in Information Policy and Security. Kyiv: lecture stock of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Journalism.

Oleinyk, V. (1978). Radio-journalism: problems of theory and skill. Kyiv: Vyshcha shkola.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению 520600 и спец. 021400 «Журналистика» / Е. Л. Вартанова. – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 335 с.

Ганеева А. Б. Презренная журналистика : особенности светской и желтой журналистики / А. Б. Ганеева. – Уфа : Башгоспедуниверситет, 2000. – 48 с.

Гриценко О. М. Суспільство, держава, інформація / О. М. Гриценко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – 165 с.

Інформаційне суспільство: дефініції: людина, її права, інформація, інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція / [В. М. Брижко, О. М. Гальченко, В. С. Цимбалюк, О. А. Орєхов, А. М. Чорнобров]. – Київ : Інтеграл, 2002. – 220 с.

Кудрявцева С. П. Міжнародна інформація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос. – [2-ге вид.]. – Київ : Слово, 2008. – 400с .

Макаров Ю. В. Ти не один! : з новітньої історії українського телебачення / Ю. В. Макаров, О. В. Герасим’юк, С. В. Чернілевський. – Харків: Фоліо, 2004. – 302 с.

Мащенко І. Г. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу / І. Г. Мащенко. – Київ : Україна, 2005. – 381 с.

Муратов С. А. ТВ – эволюция нетерпимости: (История и конфликты этических представлений) / С. А. Муратов. – Москва : Логос, 2001. – 238 с.

Недопитанський М. І. Журналіст у світі інформації : текст лекції для студ. інституту журналістики з курсу «Інформаційна політика та безпека» / М. І. Недопитанський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Лекційний фонд. – Київ : Ін-т журналістики, 2002. – 25 с.

Олейник В. П. Радиопублицистика : проблемы теории и мастерства : учеб. пособие для студ. фак. журнал. ун-тов / В. П. Олейник. – Київ : Вища школа, 1978. – 191 с.

Copyright (c) 2017 Наталія Іванівна Цімох

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.