DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.37.2017.155649

МИСТЕЦЬКА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ С. ПАВЛЮЧЕНКА

Oleksandr Mahalis

Анотація


Мета роботи. Дослідження присвячено висвітленню творчої та педагогічної роботи С. Павлюченка на посаді завідувача кафедри народнопісенного виконавства, художнього керівника і головного диригента Українського народного хору КНУКіМ. Методи дослідження ґрунтується на застосуванні універсальних наукових методів, зокрема: історичного, хронологічного, методу структурного та компаративного аналізу, систематизації, узагальнення та методу інтерв’ювання. Застосування перерахованих методів дало можливість побудувати дослідження в хронологічному порядку, аналізуючи творчий шлях митця в період роботи в КНУКіМ. Наукова новизна. У роботі розглядається творча й педагогічна складові мистецької постаті С. Павлюченка в період з 1984–2010 рр. Дослідивши творчий доробок митця, науковці та дослідники його творчості на прикладі Українського народного хору КНУКіМ матимуть змогу більш чітко зрозуміти побудову алгоритму розвитку в площині розбудови національної школи народнохорового виконавства та її безпосереднього впливу на становлення національно свідомого, патріотичного суспільства. Висновки. Всебічний аналіз мистецької та педагогічної діяльності С. Павлюченка дозволяє значно розширити уявлення про творчість митця і водночас усвідомити його значення для українського музичного мистецтва. Митець залишив великі набутки в історії національної народнохорової школи, посприявши процесу її становлення та розвитку.

Ключові слова


мистецтво; С. Павлюченко; аранжування; народний хор; Київський національний університет культури і мистецтв

Повний текст:

PDF

Посилання


Bench-Shokalo, O. (2002). Ukrainian choral singing: actualization of the customary tradition. Kyiv: Ukrainskyi svit.

Broiako, N. (2017). Theory and practice of bandura performance. Kyiv: Lira-K.

Vasilenko, S. (1952). Instrumentation for symphony orchestra. In vol. 2, vol. 2. Moscow: State Music Publishing House.

Hulesko I. (2011). National choral style (based on the material of Ukraine and Russia). Kharkiv: Kharkiv State Academy of Culture.

Zabredovskyi, S. (2010). The methodology of working with a choreographic team. Kyiv: National Academy of Government Managerial Staff of Culture and Arts.

Kvitka, K. (1986). Porfiry Demutsky. Vybrani statti [Selected Articles], part 2, pp. 78‒129.

Kokulenko, B. (2013). Topical problems of the theory and history of dance art in Kirovohrad region «There, where Yatran is ...». Kirovohrad: Kirovohrad National Technical University.

Korniichuk, V. (2012). Maestro Anatolyi Avdiievskyi. A mosaic portrait of a choir. Kyiv: Krynytsia.

Lashchenko, A. (2007). From the History of the Kyiv Choral School. Kyiv: Musical Ukraine.

Pyzhianova, N. (2017). Performing choral folklorism as a historical regional phenomenon (through the example of P. Demutskyi’s creative activity). D.Ed. Odessa: Odessa National Academy of Music named after A. Nezhdanov.

Pustovit, A. (2012). The History of European Culture: Introduction to Culturology. 2nd ed. Kyiv: Personal.

Vynnychuk, J. (2011). The crucified muse: the anthology of Ukrainian poets who perished. In vol. 2, vol. 1. Lviv: Piramida.

Skoptsova, O. (2017). The formation and features of the development of folk choral performance in Ukraine (end of the 19th – 20thcenturies). Kyiv: Lira-K.

Skoptsova, O. (2005). The formation and features of the development of folk choral performance in Ukraine (end of the 19th – 20th centuries). D.Ed. Kyiv: Publishing Center of Kyiv National University of Culture and Arts.

Khaustova, O. (2010). The development of the spiritual potential of the teacher and the child in the educational process. Zaporizhzhia: Classical Private University.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бенч-Шокало О. Г. Український хоровий спів. Актуалізація звичаєвої традиції : навч. посіб. / О. Г. Бенч-Шокало – Київ : Укр. світ, 2002. – 439 с.

Брояко Н. Б. Теорія і практика бандурного виконавства : навч. посіб. / Н. Б. Брояко. – Київ : Ліра-К, 2017. – 196 с.

Василенко С. Н. Инструментовка для симфонического оркестра : учеб. пособие. В 2 т. Т. 2. / С. Н. Василенко. ‒ Москва : Гос. муз. изд-во, 1952. – 396 с.

Гулеско І. І. Національний хоровий стиль (на матеріалі України та Росії) : навч. посіб. / І. І. Гулеско. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Харків : ХДАК, 2011. – 90 с.

Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. / С. Г. Забредовський ‒ Київ : НАКККіМ, 2010. ‒ 135 с.

Квітка К. В. Порфирій Демуцький // Вибрані статті / К. В. Квітка. – Київ, 1986. – Ч. 2. – С. 129.

Кокуленко Б. Актуальні проблеми теорії та історії танцювального мистецтва на Кіровоградщині «Там, де Ятрань...» : зб. наук. пр. / Б. Кокуленко. ‒ Кіровоград : КНТУ, 2013. ‒ 440 с.

Корнійчук В. П. Маестро Анатолій Авдієвський. Портрет хору з мозаїки : худож.-документал. повість / В. Корнійчук. – Київ : Криниця, 2012. – 496 с.

Лащенко А. П. З історії київської хорової школи / А. П. Лащенко ‒ Київ : Муз. Україна, 2007. ‒ 196 c.

Пиж’янова Н. В. Виконавський хоровий фольклоризм як історичне регіональне явище (на прикладі творчої діяльності П. Демуцького) : дис. канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Н. В. Пиж’янова; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. ‒ Одеса, 2017. ‒ 200 с.

Пустовит А. В. История европейской культуры: введение в культурологию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Пустовит. – Киев : Персонал, 2012. – 424 с.

Розіп’ята муза : антологія українських поетів, які загинули насильницькою смертю. У 2 т. Т. 1. / уклад. Ю. Винничук. – Львів : Піраміда, 2011. – 624 с.

Скопцова О. М. Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець XIX–XXстоліття) : монографія / О. М. Скопцова. – Київ : Ліра-К, 2017. – 180 с.

Скопцова О. М. Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець XIX‒XX століття) : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / О. М. Скопцова; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. ‒ Київ, 2005. ‒ 208 с.

Хаустова О. В. Розвиток духовного потенціалу педагога і дитини в навчально-виховному процесі : навч. посіб. / О. В. Хаустова. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 43 с.
Copyright (c) 2017 Олександр Володимирович Магаліс

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.