DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.36.2017.157675

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ ЦИТАТИ В КІНОМУЗИЦІ

Лев Васильович Рязанцев

Анотація


Мета роботи. Здійснити аналіз функцій цитати в кіномузиці в системі організації звукового рішення фільму, виявити особливості її застосування в різних фільмах та визначити способи її реалізації. Методологія дослідження передбачає застосування аудіовізуального аналізу кінофільмів, що дозволить перейти до розуміння основних функції цитати в кіномузиці. Наукова новизна дослідження в тому, що вперше сформовані основні принципи застосування музичних цитат в кінофільмі та показано їх вплив на звукове вирішення кінофільму. Висновки. Вдаючись до цитування, композитор і режисер повинні подбати про те, щоб глядач їх упізнав. Цитата привносить емоційні й смислові асоціації. В німому фільмі музична ілюстрація складена виключно з музичних цитат. Музичні цитати можуть виконувати різноманітні функції: підкреслювати трагізм сцени, використовуватись як іронічний контраст. Також цитата може бути застосована як драматичний елемент і музичний символ, може створювати пародію, характеризувати певний персонаж. Таким чином, аналіз матеріалу про цитату в фільмі дозволив автору статті сформувати систему понять про цитату в кіномузиці з обговоренням її застосування, що має суттєве значення для практики звукового вирішення кінофільму.

Ключові слова


кіномузика; цитата в кіномузиці; кінофільм; музика

Повний текст:

PDF

Посилання


Безклубенко С. Д. Мистецтво: терміни та поняття. В 2 т. Т. 2 / С. Д. Безклубенко. – Київ : Майстер-Принт, 2008. – 255 с.

Горпенко В. Г. Архітектоніка фільму : режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища. В 5 т. Т. 3 Монтажна архітектоніка фільму. Ч. 2. Сюжетотворення. / В. Г. Горпенко ; Київ. держ. ін-т театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого – Київ : ДІТМ, 2000. – 146 с.

Введение в экранную культуру: новые аудиовизуальные технологи : учеб. пособ. / отв. ред. К. Є. Розлогов. – Москва : Искусство, 2005. – 480 с.

Лисса З. Эстетика киномузыки : пер. с нем. / З. Лиса. – Москва : Музыка, 1970. – 495 с.

Маньковський В. С. Основы звукооператорской роботы : учеб. пособие / В. С. Маньковський. – Москва : Искусство, 1984. – 240 с.

Рязанцев Л. В. Техніка лейтмотивів в кіномузиці / Л. В. Рязанцев // Вісн. КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». – Київ, 2015.– Вип. 33. – С. 124–130.

Ейзенштейн С. М. Избранные произведения. В 5 т. Т. 2. Монтаж. / С. М. Ейзенштейн. – Москва : Искусство, 1964. – 549 с.

References

Bezklubenko, S. (2008). Art: terms and concepts. In vol. 2. vol. 2. Kyiv: Mayster-Print.

Eyzenshteyn, C. (1964). Selected Works. Installation.Moscow: Iskusstvo, vol. 2.

Horpenko, V. (2000). Architectonics of the film: directorial means and ways of forming the structure of the screen scenery. In 5 vol. Vol 3. Assembling architectonics of the film. Part 2. Plot creation. Kyiv: Kyiv State Institute named after I. Karpenko-Karyi.

Lissa, Z. (1970). Aesthetics of motion picture music. Moscow: Muzyka.

Mankovskiy, V. (1984). Fundamentals of Sound Operator Robots. Moscow: Iskusstvo.

Riazantsev, L. (2015). Technique of leitmotifs in cinematic music. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriia «Mystetstvoznavstvo» [Bulletin of Kiev National University of Culture and Arts. Series «Art Studies»], issue 33, рр. 124–130.

Rozlogov, K. (Eds). (2005). Introduction to Screen Cultures: New Audiovisual Technologies. Moscow: Iskusstvo.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Лев Васильович Рязанцев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.