ХУДОЖНЄ ГУТНЕ СКЛО З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

Автор(и)

  • Андрій Володимирович Кузьменко «Музей історії Української Православної Церкви» НІЕЗ «Переяслав», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.34.2016.158208

Ключові слова:

декоративно-прикладне мистецтво, гутне скло, історія гутного скловиробництва, Київський завод художнього скла, НІЕЗ «Переяслав», фондова колекція, інтерпретація творів мистецтва

Анотація

Здійснено спробу інтерпретації виробів Київського заводу художнього скла з фондів НІЕЗ «Переяслав» як творів мистецтва. На прикладі проаналізованих музейних предметів продемонстровано напрями роботи, техніки та стилі, характерні для творчостікиївських художниківу 1970 – 1980-х рр.

Біографія автора

Андрій Володимирович Кузьменко, «Музей історії Української Православної Церкви» НІЕЗ «Переяслав»

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Посилання

Алеппский П. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским : в 5 т. / Павел Алеппский. – Москва : О-во истор. и древн. рос. при Моск. ун-те, 1896 –1900. – Т. 1 : От Алеппо до земли казаков. – X., 156 с.

Альберт Григорьевич Балабин [Электронный ресурс] / Артхив. – [Б. м.] : Artсhive.com, сор. 2015. – Режим доступа : https://artchive.ru/artists/ 43493~Albert_Grigorevich_Balabin. – (Художники).

Антонович В. Б. О промышленности Юго-западного края в XVIII столетии : Чит. в общ. собр. [Юго-зап.] отд. [Имп. Рус. геогр. о-ва] 12 апр. 1873 г. / [Соч.] Д. чл. В. Б. Антоновича / Антонович В. Б. : Унив. тип., 1873. – 13 с.

Виногродська Л. І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XIV – XVIII ст. / Виногродська Л. І. // Археологія. – Київ, 1997. – № 2. – С. 129–140.

Виставка художнього скла Володимира Затинайка [Електронний ресурс] / Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» ; Богдан Гдаль. – [К.], 2011– . – Режим доступу : http://honchar.org.ua/events/vystavka-hudozhnoho-skla-volodymyra-zatynajka. – Загол. з екрану.

Голембовская (Болзан) Светлана Владиславовна [Электронный ресурс] / Artru.info. –СПб., 2015– . – Режим доступа : http://artru.info/ar/bio/5828/.

Гутники-склярі вибралися зі своїх майстерень [Електронний ресурс] / Високий Замок. Щоденна газета online. – Львів, 2013. – Режим доступу : http://wz.lviv.ua/photo/578-hutnyky-skliari-vybralysiazi- svoikh-maisteren.

Аверков Павло Петрович [Електронний ресурс] : Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації / Ізборник. – [Україна], 2008. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/shevchenko/slovn03.htm.

Коваль В. Вместо предисловия (попытка классификации бутылок) / В. Коваль // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : зб. наук. ст. – Київ : ХІК, 2005. – Вип. 14. – С. 288–309.

Корнієнко Н. І. Київський завод художнього скла [Електронний ресурс] / Н. І. Корнієнко ; Журнал ukr.sovfarfor. – [Україна] : ukr.sovfarfor, [2015]. – Режим доступу до журн. : http://ukr.sovfarfor.com/dekorativnoprikladne- mistectvo/sklo-krishtal/87-kivskij-zavod-hudozhnogo-skla.html. – Загол. з екрану.

Корнієнко Н. І. Сучасне українське декоративне мистецтво [Зображ. матеріал] : альбом / Корнієнко Н. І. – Київ : Мистецтво, 1976. – 2 с. – 23 арк.

Курдина Ю. Західноукраїнське гутництво як складова частина європейського склови робництва / Юлія Курдина // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2013. – С. 190–195.

Курдина Ю. Роль унівської лісової гути в розвитку гутництва на західноукраїнських землях (остання третина ХV – перша половина ХVІІІ ст.) [Текст] / Ю. Курдина // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 8–13.

Лидия Мефодиевна Митяева (Пахарева) [Электронный ресурс] / Артхив. – [Б. м.] : Artсhive.com, сор. 2015– . – Режим доступа : https://artchive.ru/artists/ 46662~Lidija_Mefodievna_Mitjaeva_(Pakhareva).

Мартинюк С. Давнє скло в Україні [Текст] / Мартинюк С. // Скло України. – Київ : Світ успіху, 2004. – С. 176–196.

Модзалевський В. Гути на Чернігівщині / В. Модзалевський ; за ред. та передм. акад. М. Біляшівського. – Київ : Друкарня УАН, 1926. – 193 с.

Петрякова Ф. С. Сучасне українське художнє скло [Зображ. матеріал] : альбом / авт. вступ. ст. В. А. Щербак. – Київ : Мистецтво, 1980. – 214 с. : іл.

Петрякова Ф. С. Українське гутне скло / Ф. С. Петрякова ; [відп. ред. А. Ф. Будзан]. – К. : Наук. думка, 1975. – 159 с. : іл. – Бібліогр.: с. 141–147.

Рожанківський В. Скляне гутництво на Україні в XVI – XVII ст. / В. Рожанківський / Рожанківський В. // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. – Т. 4. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – С. 81–99.

Рожанківський В. Ф. Українське художнє скло / В. Ф. Рожанківський ; Л. В. Долинський. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 151 с.

Рожанківський В. Ф. Українське художнє скло / Рожанківський В. Ф. – Київ : АН УРСР, 1959. – 152 с.

Семенів І. Гутне скло – дівоча справа? [Електронний ресурс] / АРАТТА. Український національний портал. 2006-2015. – [Україна] : АРАТТА, 2006– . – Режим доступу : http://www.aratta-ukraine.com/ news_ua.php?id=1434.

Сікорський М. І. Склоробна майстерня ІХ ст. у Переяславі- Хмельницькому / Сікорський М. І. // Дослідження з слов’яно-руської археології. – Київ : Наукова думка, 1976. – С. 146–150.

Сміян Сусанна Костянтинівна [Електронний ресурс] / КОНСХУ. – К., сор. 2015. – Режим доступу : http://konshu.org/section/decor/smiyansusana. html.

Сом-Сердюкова О. М. Геншке Володимир Миколайович [Електронний ресурс] / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – К., 2006 – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29095.

Сом-Сердюкова О. М. Затинайко Володимир Тихонович [Електронний ресурс] / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ, 2010. – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles. php?id=15713.

Сом-Сердюкова О. М. Тенденції розвитку київської школи художнього скла 1950 – 1990-х років : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : спец. 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво» / Олена Миколаївна Сом-Сердюкова. – Львів, 2000. – 18 с.

Сусанна Константиновна Смеян [Электронный ресурс] / Артхив. – [Б. м.] : Artсhive.com, сор. 2015. – Режим доступа : https://artchive.ru/artists/67659~Susanna_Konstantinovna_Smejan.

Фур Р. Міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові: література та джерела [Тест] / Р. Фур // Народознавчі зошити. – № 6. – 2011. – С. 1025–1030.

Ханко О. В. Гутне скло ХVII–ХVІІІ століть з Полтави [Текст] / О. В. Ханко // Археологічний літопис Лівобережної України. – Полтава : Археологія, 2001. – № 2 (10). – Археологія козацької доби. – С. 125–127.

Харитонова О. В. Скло козацьких пам’яток України XVII–XVIII ст. : джерелознавчий аспект [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.06 / Олена Вікторівна Харитонова. – Д., 2010. – 19 с.

Харитонова О. В. Українське гутне скло як об’єкт дослідження у вітчизняній історіографії [Текст] / О. В. Харитонова // Музейний вісник. – Запоріжжя : Дике Поле, 2008 – С. 143–149.

Хвойка В. В. Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена [Текст] / Хвойка В. В. – Київ : Ін-т археології НАНУ, 2008. – 158, [2] с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-05

Як цитувати

Кузьменко, А. В. (2016). ХУДОЖНЄ ГУТНЕ СКЛО З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ». Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (34), 82–93. https://doi.org/10.31866/2410-1176.34.2016.158208

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО