ОСОБЛИВОСТІ ГОЛОСОВЕДІННЯ Р. КИРИЧЕНКО

Автор(и)

  • Ярослава Василівна Руденко Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.32.2015.158651

Ключові слова:

народний спів, гармонія, лад, музична мова, Р. Кириченко

Анотація

У статті розглядаються особливості голосоведіння Р. Кириченко з позицій ладогармонійної специфіки народної творчості. Окреслено феномен народного співу у творчій спадщині митця.

Біографія автора

Ярослава Василівна Руденко, Київський національний університет культури і мистецтв

здобувач

Посилання

Асафьев Б. В. О народной музыке / Б. В. Асафьев; [сост., вступ. ст. и коммент. И. И.Земцовского, А. Б. Кунанбаевой]. – Львів: Музыка, 1987. – 247 с.

Баранова Т. Б. Модальность. Текст. / Т. Б. Баранова // Музыка: Большой энциклопедический словарь. – Москва, 1998. – С. 349.

Дубовский И. И. Простейшие закономерности русского народно- песенного двух-, трехголосного склада / И. И. Дубовский. – Mосква : Музыка, 1964. – 94 с.

Кириченко Р. Пісні [Електронний ресурс] / Р. Кириченко. – Режим доступу: http://ololo.fm/search%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0+%D0%9A%D0%B8% D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.

Кириченко Р. Ой гарна я, гарна [Електронний ресурс] / Р. Кириченко / вст. слово А. Мокренка. – Режим доступу: http://noni.org.ua/our-cd/oi-garna-ya-garna-spivae-raisa-kirichenko-1990r.

Лихачев Д. С. Русская культура / Д. С. Лихачев. – Москва : Искусство, 2000. – 438 с.

Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. – Mосква : Мысль, 1989. – 205 с.

Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман; под ред. В. Г. Григорьева, Ю. М. Лотмана. – Санкт-Петербург : Искусство-СПб., 1998. – 703 с.

Лоцман Р. Сучасний стан українського народнопісенного виконавства (автентичні та професійні сольні виконавці української народної пісні) [Електронний ресурс] / Р. Лоцман. – Режим доступу: http://ruslanalotsman.com.ua/ru/posts/scince/26-suchasnij-stan-ukranskogonarodnopsennogo- vikonavstva.html.

Лоцман Р. Українознавчі засади професійної підготовки виконавців народної пісні в умовах сучасного міста [Електронний ресурс] / Р. Лоцман. – Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=2290

Мазель Л.А. О природе и средствах музыки: Теоретический очерк / Л.А. Мазель. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Музыка, 1991. – 80 с.

Недавній А. Жива у пам’яті й любові [Електронний ресурс] / А. Недавній. – Режим доступу: http://www.silskivisti.kiev.ua/19019/ print.php?n=19845.

Творчість Раїси Кириченко в культурному просторі України на покордонні ХХ–ХХІ століть: зб. наук. пр. / ред.: Г. О. Кудряшов; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – 298 c.

Українська музична енциклопедія / [редкол.: Г. Скрипник (голова) та ін.]; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Т. 1–3. – Київ: Вид-во Ін-ту мистецтвознав., фольклористики та етнології НАН України, 2006–2011.

Холопов Ю. Н. Гармония. Теоретический курс / Ю. Н. Холопов. – Москва : Музыка, 1988. – 511 с.

Я р о в а М . Н а ц і о н а л ь н е в і д р о д ж е н н я У к р а ї н и і в и х о в а н н я м о л о д і з а с о б а м и н а р о д н о п і с е н н о ї т в о р ч о с т і [ Е л е к т р о н н и й р е с у р с ] / М. Ярова. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5734/1/Yarova.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-10

Як цитувати

Руденко, Я. В. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ГОЛОСОВЕДІННЯ Р. КИРИЧЕНКО. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (32), 81–86. https://doi.org/10.31866/2410-1176.32.2015.158651

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають