АМАТОРСЬКА МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • O.O. Matolа Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159824

Ключові слова:

культура, театральна культура, музично-театральна культура, аматорська музично-театральна культура, театр, музика, мистецтво, аматорське виконавство, шкільна драма, шкільний театр

Анотація

У статті аналізується історіографічний досвід дослідження аматорської музично-театральної культури. Здійснено спробу визначення еволюції аматорського музичного театру.

Біографія автора

O.O. Matolа, Київський національний університет культури і мистецтв

аспірантка

Посилання

Антошко М. О. Вінниччина як складова художньої культури Поділля 60-х років XIX – першої половини XX століття : автореф. дис. на здоб. наук, ступ. канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури» / М. О. Антошко; Нац. муз. акад. Укр. ім. П. І. Чайковського. – К., 2011. – 16 с.

Богонос П. Л. Дидактичні основи колективного народно-інструментального музикування підлітків у процесі аматорської діяльності : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук: 13.00.02 «Методика викладання музики та методика музичного виховання» / П. Л. Богонос ; Київ. держ. ін-т культури. – К., 1994. – 27 с.

Виткалов В. Г. Українська культура: сторінки історії XX століття: монографія. 2-ге вид., уточ. і доп. / В. Г. Виткалов. – Рівне : Вертекс, 2004. – 640 с.

Волосатих О. Ю. Музично-драматичний театр Правобережної України першої половини XIX століття в контексті міжнаціональних культурних зв’язків і художніх тенденцій епохи : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Волосатих Ольга Юріївна ; Національна музична академія України ім. П. Чайковського. – К., 2009. – 20 с.

Єсипенко Р. М. Роль українського театру у формуванні суспільної свідомості народу в 60–80-ті роки (на матеріалі драматургії країн близького зарубіжжя) : дис. на здобуття наук. ступ. д-ра іст. наук : спец. 17.00.02 «Театральне мистецтво» / Р. М. Єсипенко ; Київ. держ. ін-т культури. – К., 1994, – 291 с.

Ізваріна Олена Миколаївна. Аматорські театри в Україні XIX – початку XX століття як чинник формування українського оперного мистецтва / О. М. Ізваріна // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип. 18. – С. 146–152.

Історія української дожовтневої музики / Заг. ред. та упоряд. О. Я. Шреєр-Ткаченко. – К. : Муз. Україна, 1969. –587 с.

Казимиров О. Український аматорський театр (Дожовтневий період) / О. Казимиров. – К. : Мистецтво, 1965. – 133 с.

Кисіль О. Л. Український театр. Популярний нарис історії українського театру / О. Л. Кисіль. – К. : Книгоспілка, 1925. – 178 с.

Мітлицька В. А. Музичне життя Катеринославщини середини ХІХ – початку XX століть: автореф. дис на здоб. наук. ступ. канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.01 «Теорія й історія культури / В. А. Мітлицька; Харківська держ. академія культури. – X., 2000. – 19 с.

Романицький Б. Український театр у минулому і тепер / Б. Романицький. – К. : Держполітвидав УРСР, 1950. – 63 с.

Українська культура: Лекції за ред. Д. Антоновича. – К. : Либідь, 1993. – 592 с.

Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія / З. І. Хижняк. – К. : Вид-во Київського університету, 1970. – 175 с.

Цвігун О. Розвиток мистецької освіти у навчальних закладах України // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта. – Львів, 1998. – Вип. 3. – С. 89–98.

Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині: Ч. 2 / С. Чарнецький. – Львів : Наук, т-во ім. Шевченка, 1934. – 253 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-01

Як цитувати

Matolа O. (2014). АМАТОРСЬКА МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ: ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (30), 62–68. https://doi.org/10.31866/2410-1176.30.2014.159824

Номер

Розділ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО