DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172689

СОНАТИ О. СКРЯБІНА ЯК РЕПЕРТУАРНИЙ ЗДОБУТОК ОДЕСЬКИХ ПІАНІСТІВ

Liliia Shevchenko

Анотація


У статті проаналізовано творчість О. Скрябіна та вплив салонного мистецтва Одеси кінця ХІХ ст. на
формування емоційно-піднесеного сприйняття одеською публікою піаніста і композитора та творення ним
музичних абстракцій промістеральних образів-тем трьох останніх Сонат. Тож, дослідження генія Скрябіна
безумовно є актуальним для кращого розуміння його значущості для світової музичної громадськості та його
впливу на Україну.

Метою дослідження є розкриття впливу одеського музично-культурного середовища на творчість О. Скрябіна
та засвоєння його спадщини в Одесі на прикладі піаністичних внесків та творчого пошуку Містерії, на матеріалі
заготовок якої вибудовувалися три останні Сонати творця «Прометея».
Методологічною основою виступає інтонаційний підхід стильового порівняльного аналізу та історичного,
герменевтичного аналізу музикознавчого методу. Методологічна специфіка зумовлена, насамперед, типом
музикознавчої думки і ступінню інтегрованості творів О. Скрябіна до гуманітарно-культурологічного контексту
та загальною спрямованістю музикознавчого аналізу.
Висновки. Доведено, що одеська піаністична школа мала суттєвий виток в успіху премʼєри фортепіанного
Концерту в 1898 р., що заклало пієтет Скрябіна у салонних засадах його піанізму й композицій. У скрябінівських
композиціях екстатична лірика відсторонює театральну змістовну антитетичність на користь монологічної
всеохоплюючої радості Долання драматизму/трагізму буття, втілення якої вирішується опорою на скрябінівську
дзвонність. Містична узагальненість дзвонності Скрябіна протистоїть натуралізму купкистів і Рахманінова, але
має спільний з ними виток у православному інструменталізмі церковного дзвоніння, невідривного від абстракції
танечності.


Ключові слова


символізм; новаційність мислення; салонне мистецтво; фортепіанна гра; «легкі» фортепіано; салонний піанізм; музичні традиції Одеси

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Alekseyev, A. (1993). Scriabin i Sofronitsky. Opyt sravnitelnoi kharakteristiki ispolnitelskogo iskusstva [Scriabin and

Sofronitsky. The Experience of the comparative feature of performance art]. Odesa.

Asafyev, B. (1971). Muzykalnaya forma kak protsess [Music form as process]. Moscow; St. Petersburg: Muzyka.

Bandura, A. (1997). Skazanie o semi rasah. Evolyutsiya cheloveka v muzykalno-literaturnom nasledii A.N. Scriabina [The

Folk legend on 7 races. The Evolution of the person in music-literary body of work by A.N. Scriabin]. Delfis, no. 3 (11),

рр. 37–42.

Boelza, I. (1987). Aleksandr Nikolaevich Scriabin [Аleksandr Nikolaevich Scriabin]. Моscow: Мuzykа.

Botushanskaya, O.F. ed. (2001). Chernyi kvadrat na Chernom more. Materialy k istorii avangardnogo iskusstva Odessy 20th

st [The black square on Black sea. The material to histories of vanguard art of Odesa 20th century]. Odesa: Druk.

Chomiński, J. (1978). Chopin [Chopin]. Kraków: PWM.

Demska-Trębaczowa, M. ed. (1999). Dzieło Chopina jako źródło inspiracji wykonawczych [Chopin’s work as a source of

performing inspiration]. Warszawa: Frederic Chopin Academy of Music.

Gojowy, D. (1998). E. Golyshev i dada-serializm [E. Golyshev and dada-serialism]. Transformation of the music formation:

culture and contemporaneity. Odesa: A.V. Nezhdanova Odesa national musical academy, pp. 96–101.

Komarovskikh, G.V. (2018). Agogicheskaya organizatsiya kak otrazhenie ispolnitelskogo stilya V.V. Sofronitskogo (na primere

ego zvukozapisei) [Agogic organization as a reflection of the performing style of V.V. Sofronitsky (on the example of his

sound recordings)]. D.Ed. Rostov State Conservatoire named after Sergey Rachmaninoff.

Маrkоvа, Е. (2012). Problemy muzykalnoi kulturologii [The problem of musical culturology]. Оdеsа: Аstrоprint, pp. 99–134.

Milshtein, Ya. (1981). Sоfrоnitsky Vlаdimir Vlаdimirovich. Musical encyclopedia. [Musical encyclopedia]. (Vol. 5, pp 225).

Moscow: Sovetskaia entciklopediia.

Nikolaeva, A.I. (1986). Osobennosti fortepiannogo stilya A.N. Scriabina [A.N. Scryabin’s piano style features]. Moscow:

Sovetskii kompozitor.

Ogrenich, N. ed. (1994) Odesa conservatoire: forgotten name, new pages [Odesskaya konservatoriya: zabytye imena, novye

stranitsy]. Odesa: OKFA.

Olenev, Iu.M. (1976). Ogdon Dzhon. Muzykalnaia entciklopediia [Musical encyclopedia]. (Vol. 3, pp. 1082). Moscow:

Sovetskaia entciklopediia.

Otchet Odesskogo otdeleniya IRMO (Imperatorskogo Russkogo Muzykalnogo Obshchestva) za 1886 g. s 1 sentyabrya 1886 g.

po 1 sentyabrya 1887 g. (1888). [Report Odesa branches IRMS (Imperial Russian Music Society) for 1886 with 1 September

on 1 September 1887]. Odesa: Tipografiya “Odesskij listok”, Deribasovskaya, no. 1.

Podobas, I. (2012). Mazurky F. Shopena v konteksti varshavskoho bidermaiera [The Mazurkas of F. Chopin in context

Warszawa biedermeier]. Abstract of Ph.D. dissertation. Odesa national musical academy after A.V. Nezhdanova.

Roshchina, E.E. (2007). A.N. Scriabin – filosof, muzykant, kompozior-novator [Scriabin –a philosopher, musician,

innovative composer]. Grattas Agimu: filosofsko-esteticheskie shtudii. St. Petersburg: Russian Herzen State Pedagogical

Institute, pp. 462–471.

Presman, М. (1940). Vospominaniya o Scriabine. [Memories of Scriabin]. Aleksandr Nikolaevich Scriabin: sbornik k 25-letiyu

so dnya smerti. Moscow; Leningrad, pp. 32–39.

Rubtsova, V. (1989). Aleksandr Nikolaevich Scriabin. Мoscow: Мuzyka.

Usenko, N. (2004). Novye aspekty v issledovanii ispolnitel’skogo iskusstva A. Scriabina [New aspects in the study of the

performing arts of A. Scriabin]. Yuzhno-Rosiiskii almanakh. Available at:<https://cyberleninka.ru/article/n/novye-aspekty-vissledovanii-

ispolnitelskogo-iskusstva-a-Scriabina>[Accessed: 4. 05. 2019].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алексеев А. Скрябин и Софроницкий. Опыт сравнительной характеристики исполнительского
искусства. Одесса, 1993. 35 с.

2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Москва; Ленинград: Музыка, 1971. 379 с.

3. Бандура А. Сказание о семи расах. Эволюция человека в музыкально-литературном наследии А. Н. Скрябина.
Дельфис. 1997. № 3 (11). С. 37–42.

4. Бэлза И. Александр Николаевич Скрябин. Москва: Музыка, 1987. 176 с.

5. Гойови Д. Е. Голышев и дада-сериализм. Трансформація музичної освіти: культура та сучасність.
Одеса: Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, 1998. С. 96–101.

6. Комаровских Г. В. Агогическая организация как отражение исполнительского стиля В. В. Софроницкого
(на примере его звукозаписей): дис. … канд. искусствовед. / Ростов. гос. консерватория им. С. В. Рахманинова.
Ростов, 2018. 301 с.

7. Маркова Е. Проблемы музыкальной культурологии. Одесса: Астропринт, 2012. С. 99–134.

8. Мильштейн Я. Софроницкий Владимир Владимирович. Музыкальная энциклопедия. : в 6 т. / гл. ред.
Ю. Келдыш. Москва : Сов. энциклопедия, 1981. Т. 5. С. 225.

9. Николаева А. И. Особенности фортепианного стиля А. Н. Скрябина. Москва: Сов. композитор, 1986.
104 с.

10. Одесская консерватория: забытые имена, новые страницы / гл. ред. Н. Огренич. Одесса: ОКФА, 1994.
248 с.

11. Оленев Ю. М. Огдон Джон. Музыкальная энциклопедия. : в 6 т. Москва: Сов. энциклопедия, 1976. Т. 3.
С. 1082.

12. Отчет Одесского отделения ИРМО (Императорского Русского Музыкального Общества) за 1886 г.
с 1 сентября 1886 г. по 1 сентября 1887 г. Одесса: Типография «Одесский Листок» Дерибасовская. № 1. 1888. 29 с.

13. Подобас І. Мазурки Ф. Шопена в контексті варшавського бідермаєра: автореф. дис. …. к анд.
мистецтвознав. /Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, Нежданової. Одеса, 2012. 19 с.

14. Пресман М. Воспоминания о Скрябине. Александр Николаевич Скрябин: сборник к 25-летию со дня
смерти. Москва; Ленинград, 1940. С. 32–40.

15. Рощина Е. Е. А. Н. Скрябин – философ, музыкант, композитор-новатор. Gratias Agimus: философско-
эстетические штудии. Санкт-Петербург: Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 2007. С. 462–471.

16. Рубцова В. В. Александр Николаевич Скрябин. Москва: Музыка,1989. 448 с.

17. Усенко Н. Новые аспекты в исследовании исполнительского искусства А. Скрябина. Южно-Росийский
альманах, 2004. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-aspekty-v-issledovanii-ispolnitelskogo-iskusstva-a-
Scriabina (дата обращения: 4. 05. 2019)

18. Черный квадрат на Черном море. Материалы к истории авангардного искусства Одессы ХХ в. / ред.
О. Ф. Ботушанская. Одесса: Друк, 2001. 264 с.

19. Chomiński J. Chopin. Kraków: PWM, 1978. 260 s.

20. Dzieło Chopina jako źródło inspiracji wykonawczych / red. Demska-Trębaczowa, M. Warszawa: Akademia
muzyczna im. F. Chopina, 1999. 587 s.

Copyright (c) 2019 Лілія Михайлівна Шевченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.