DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172695

РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА БАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

Svetlana Yefanova

Анотація


Мета статті – виявити специфіку бального мистецтва Подільської губернії другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. у контексті регіональних, історичних, національних та культурних особливостей. Методологію
дослідження складають принципи об’єктивності, історизму, багатофакторності, системності, комплексності
та плюралізму, а також проблемно-хронологічний, конкретно-історичний, статистичний, описовий, логіко-
аналітичний методи. Наукова новизна. Досліджено історико-географічний аспект та особливості станової
структури міського населення Подільської губернії означеного періоду в контексті визначення факторів розвитку
бального мистецтва; здійснено класифікацію балів за часовими, просторовими, соціальними й тематичними
критеріями; висвітлено специфіку світського бального етикету у зв’язку з регіональними особливостями
Подільської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Висновки. Дослідження регіональної специфіки
бального мистецтва як важливої частини суспільного та культурного життя населення Подільської губернії другої
половини ХІХ – початку ХХ ст. засвідчило, що композиційні особливості й техніка виконання бальних танців
розвивалися відповідно до західноєвропейських тенденцій, однак тематичний, часовий, просторовий і соціальний
складники залежали від національних та культурних традицій представників вищих верств суспільства.

Ключові слова


бальне мистецтво; Подільська губернія; бали; етикет; світське життя

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Aftanazi, R. and Pavimine, B. (1998). Landscape Syntheses of Starosyavshchyna [Farmstead Farmsteads of

Starosyavshchyna]. Podillia i Pivdenno-Skhidna Volyn v roky Vyzvolnoi viiny seredyny XVII st.: Materialy Vseukrainskoi istoryko-kraieznavchoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Ukraine, Stara Sinyava, September 19. Stara Sinyava: Podillya,

pp. 306–313.

Bilobrovets, O. (2007). Diialnist polskykh hromadskykh orhanizatsii v Odesi na pochatku KhKh st. [Activities of Polish

NGOs in Odessa at the beginning of the twentieth centur]. Poliaky na Pivdni Ukrainy. Lshtyn-Opolie-Vrotslav-Odesa,

pp. 75–81.

Bilobrovets, O. (2011). The activities of Polish charitable organizations in the Right Bank Ukraine in the late nineteenth

and early twentieth centuries. Materialy II Volynskoi Mizhnarodnoi istoryko-kraieznavchoi konferentsii, prysviachenoi

-richchiu zasnuvannia istorychnoho fakultetu Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Zhytomyr:

Zhitomir State University named after. I. Franko, pp. 14–18.

Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti [State archive of Khmelnitsky region], fund 3432, inventory 1, file 3, sheets 36.

Derzhavnyi arkhiv Khmelnytskoi oblasti [State archive of Khmelnitsky region], fund 67, inventory 1, file 578, sheets 29.

Kovalsky, F. (1859). Spohady. Shchodennyk Frantsishka Kovalskoho [Memories. Diary of Francis Kowalski], Festival

of Youth, [online]. Available at: <http://otrokiv.org.ua/index.php/derzava/item/103-shhodennik>. (Accessed: 20 September

.

Pankova, E.V. (2003). Turystychne kraieznavstvo [Tourist local studies] Kyiv: AlterPres, 2003.

Polnoe sobranie zakonov Rossiyskoy imperii, s 1649 goda. t.23. S 1789 po 6 noyabrya 1796 (1830) [Complete collection of

laws of the Russian Empire, since 1649. Vol. 23. From 1789 to November 6, 1796]. St. Petersburg: Tipografiya II otdeleniya

sobstvennoy ego imperatorskogo Velichestva kantselyarii.

Prikhodko, V. (1967). Pid sontsem Podillia: spohad [Under the sun of Podillya: memoriesy]. New York; Munich : Krynytsia.

Skrypnyk, A. (2005). Podilskyi tsyvilnyi hubernator O.O. Eiler (1901–1911 rr.) [Podilsky Civil Governor O.O. Euler

(1901-1911 biennium)]. Special Historical Disciplines: Theory and Methodology, pp. 90–104.

Szymanderska, H. (2011). Polskie tradycje swiateczne. Warszawa: Wyd. Świat Książki.

Yesunin, S.M. (2008). Prohulianka Proskurovom. Istorychni narysy [Proskurov’s walk. Historical Essays]. Khmelnytsky,

[online]. Available at: <http://www.khmelnytsky.com/pdf/Esunin.pdf>. [Accessed: 18 September 2018].

Yesunin, S. (2011). Balnyi sezon na Podilli [Ball season in Podillya]. News of Khmelnitsky “Yes”, [online]. Available at:

https://ye.ua/istiriya/7125_Balniy_sezon_na_Podilli.html. [Accessed: 4 September 2018].

Yesunin, S.M. (2011). Mista Podilskoi hubernii u druhii polovyni XIX – na pochatku XX st.: sotsialna infrastruktura,

administratyvnyi ta ekonomichnyi aspekty [The cities of the Podolsk province in the second half of the XIX – early

XX centuries: social infrastructure, administrative and economic aspects]. Extended abstract of candidate’s thesis.

Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University.

Zakharova, O. (2001). Svetskie tseremonialyi v Rossii XVIII – nachala XX veka. Moscow: Tcentrpoligraf.

Zuzyak, T.P. (2017). Osoblyvosti stanovlennia zhinochoi himnaziinoi osvity na Podilli na pochatku XX st.[Features of

the formation of women’s gymnasium education in Podillia in the early twentieth century], Zbirnyk naukovykh prats.

Pedahohichni nauky, issie 77, pp. 18–22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Афтанази Р., Пажимський Б. Садибні ансамблі Старосинявщини. Поділля і Південно-Східна Волинь в роки
Визвольної війни середини XVII ст.: Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої науково-практичної конференції,
Стара Синява, 19 вересня 1998 р. Стара Синява: Поділля, 1998. С. 306–313.

2. Білобровєц О. Діяльність польських громадських організацій в Одесі на початку ХХ ст. Поляки на Півдні
України : зб. наук. статей. Ольштин-Ополє-Вроцлав-Одеса, 2007. С. 75–81.

3. Білобровець О. Діяльність польських благодійних організацій на Правобережній Україні наприкінці ХІХ –
на початку XX ст. Матеріали IІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю
заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир :
Вид- во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. С. 14–18.

4. Державний архів Хмельницької області. Р-3432. Оп.1. Спр.3. Арк. 36.

5. Державний архів Хмельницької області. Ф. 67. Оп.1. Спр. 578. Арк. 29.

6. Єсюнін С. М. Прогулянка Проскуровом. Історичні нариси. Хмельницький: [сайт]. Хмельницький, 2008. URL:
http://www.khmelnytsky.com/pdf/Esunin.pdf. (дата звернення 18.09.2018).

7. Єсюнін С. Бальний сезон на Поділлі. Новини Хмельницького «Є»: [сайт]. 2011. URL : https://ye.ua/istiriya/7125_
Balniy_sezon_na_Podilli.html. (дата звернення: 4.09.2018).

8. Єсюнін С. М. Міста Подільської губернії у другій половині XIX – на початку XX ст.: соціальна інфраструктура,
адміністративний та економічний аспекти : автореф. дис. канд. істор. наук. Кам’янець-Подільський. 2011. 20 с.

9. Захарова О. Светские церемониалы в России ХVIII – начала ХХ века. Москва: Изд-во Центрполиграф,
2001. 329 с.

10. Зузяк Т. П. Особливості становлення жіночої гімназійної освіти на Поділлі на початку ХХ ст. Збірник
наукових праць. Педагогічні науки. 2017. Вип. 77(1). С. 18–22.

11. Ковальський Ф. Спогади. Щоденник Францішка Ковальского. Т. 2. Київ : Накладом Леона Ідзіковського,
1859.

12. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство. Київ : Альтерпрес, 2003. 171 с.

13. Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. 23. С 1789 по 6 ноября 1796. Санкт-
Петербург: Типография ІІ отделения собственной его императорского Величества канцелярии, 1830. 973 с.

14. Приходько В. Під сонцем Поділля : спогади. Ч. І. Вид. 4. Нью-Йорк; Мюнхен : Криниця, 1967. 184 с.

15. Скрипник А. Подільський цивільний губернатор О. О. Ейлер (1901–1911 рр.). Спеціальні історичні
дисципліни: питання теорії та методики. 2005. С. 90–104.

16. Szymanderska H. Polskie tradycje swiateczne. Warszawa: Wyd. Świat Książki 2011. 367 р.

Copyright (c) 2019 Світлана Олександрівна Єфанова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.