DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172699

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНЕРА

Tetiana Bozhko, Yaroslav Hordiichuk

Анотація


Мета дослідження – виявити сукупність чинників формування образного мислення дизайнера, необхідних для
генерування значної кількість проектних пропозицій та аргументації різних варіантів утілення обʼєктів проектування;
з’ясувати механізми відбору й застосування реалізованих в проектах образів та символів. Методи дослідження.
Для поглибленого дослідження чинників формування образного мислення дизайнера застосовано методи аналізу
й синтезу, порівняння й абстрагування, що дало змогу виділити сутнісні складники кожного із чинників впливу та
виявити специфічні риси їхньої взаємодії. Наукова новизна. У дослідженні вперше встановлено обʼєктивну й цілісну
картину щодо умов і вимог до проектної діяльності фахівців із графічного дизайну, осмислено специфіку створення
образів у свідомості дизайнера відповідно до існуючих чинників та виявлено наявність синергічного ефекту
взаємодії різнохарактерних чинників, які впливають на ефективність і продуктивність роботи дизайнера. Висновки.
Формування й розвиток художньо – образного мислення дизайнерів є одним із найважливіших завдань вищої
професійної школи, для вирішення якої необхідно розробити нові педагогічні технології, що базуються на найбільш
значимих досягненнях комплексу наук: педагогіки, психології, філософії, сучасних інформаційних, поліграфічних та
пакувальних технологій. Для ефективного формування й розвитку художньо-образного мислення дизайнера треба
використовувати структурно-комплексний підхід та забезпечувати інтегрований вплив усіх виявлених у дослідженні
чинників.

Ключові слова


художньо-образне мислення дизайнера; свідомість проектувальника; чинники впливу

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Abyzov, V.A. (2009). Teoriia rozvytku arkhitekturno – budivelnykh system [Theory of Development of Architectural and

Building Systems]. Kyiv: Kyiv National University of Culture and Arts.

Avramenko, E.O. (1997). Psikhologicheskie osobennosti stanovleniya profes – sionalʼnoi pamyati dizainerov

[Psychological Peculiarities of the Formation of Professional Memory of Designers]. D.Ed. Kharkiv Ukrainian

Engineering Academy.

Bertin, J. (1981). Graphics and Graphic Information Processing. Berlin: Walter de Gruter.

Bozhko, T.O. (2011). Metodychni osnovy udoskonalennia proektuvannia produktsii hrafichnoho dyzainu [Methodical

Backgrounds of Improvement of Graphic Design Planning]. D.Ed. Kyiv: Kyiv National University of Culture and Arts.

Chuieva O.V. (2014). Proektno-khudozhnii instrumentarii dyzainu suchasnykh spozhyvchykh pakuvan [Project and

Creative Tools of Modern Consumer Packaging Design]. D.Ed. Kyiv National University of Culture and Arts.

Danilov, K.S. (1999). O soderzhanii kategorii «esteticheskoe» i «tsennostnoe» [To the Issue of Content of the Concepts

“aesthetical” and “valuable”]. Voprosyi iskusstvoznaniya i kulturologii, no.1, pp. 93–95.

Danylenko, V.Y. (1999). Dyzainerska osvita Ukrainy u Yevropeiskomu konteksti [Designer Education of Ukraine in the

European Context]. Visnyk Lvivskoi akademii mystetstv, Special issue, pp. 173–177.

Golitsyn, G.A. (1990). Garmoniya i algebra zhivogo [Harmony and Algebra of Living Beings]. Moscow: Znanie.

Harris, R. (2001). Psihologiya massovyih kommunikatsiy [Psychology of Mass Communication]. St. Petersburg: Praym-

EVROZNAK.

Kagan, M. S. (1965). Morfologiya iskusstva [Morphology of the Art]. Moscow: Iskusstvo.

Koveshnikova, N.A. (2009). Dizain: istoriya i teoriya [Design: History and Theory]. Moscow: Publisher «Omega-L».

Krasko, T.I. (2002). Psikhologiya reklamy [Psychology of Advertisement]. Harkov: Studtsentr.

Krylov, I. (1998). Marketing (Sotsiologiya marketingovykh kommunikatsii) [Marketing (The Sociology of Marketing

Communication)]. Moscow: Tsentr.

Lehenʼkyi, Y.G. (2000). Dyzain. Kulturolohiia ta estetyka. [Design. Cultural Studies and Aesthetics]. Kyiv: Kyiv National

University of Technology and Design.

Lesniak, V.I. (2009). Graficheskii dizain (osnovy professii) [Graphic Design (the Basics of the Profession)]. Kyiv: Bios

Design Book.

Mol, A. (1966). Teoriya informatsii i esteticheskoe vospriyatie [Theory of Information and Aesthetical Perception].

Translated from French by B. A. Vlasyuka, Moscow: Mir.

Pavlovskaya, E.E. (2003). Dizain reklamy. Pokolenie NEXT [Design of Advertisements. Generation NEXT]. St. Petersburg:

Piter.

Pocheptsov, G.G. (2003). Teoriia komunykatsii. [Theory of Communication]. Kyiv: Refl-buk. Vakler.

Pubinshtein, S.L. (2002). Osnovy zahalnoi psykholohii. [Basics of General Psychology]. St. Petersburg: Piter.

Pushonkova, O.A. (2006). Dynamika form vizualnoi reprezentatsii (estetychnyi aspekt [Dynamics of Forms of Visual

Reptresentation (Asthetical Aspect)] D.Ed. Cherkaskyi nationalnyi universytet im. Bohdana Khmelnytskoho.

Rozenson, I. A. (2008). Osnovyi teorii dizayn [Basics of Theory of Design]. St. Petersburg: Piter.

Solovev, Y.B. ed. (1983) Metodika khudozhestvennogo konstruirovaniya [Methods of Styling Design]. Moscow: All-Union

Scientific Research Institute of Technical Aesthetics.

Sukhotin, B.V. (1983). Klassifikatsiya i smyisl [Classification and Meaning]. Problemyi strukturnoy lingvistiki, рр. 52–65.

Sydorenko, V. (1984). Genezis proektnoy kulturyi [Genesis of Project Culture]. Voprosyi filosofii, no. 2, рр. 86–99.

Sydorenko, V.F. (1990). Genezis proektnoy kulturyi i estetika dizaynerskogo tvorchestva [Genesis of Project Culture and

Aesthetics of Design Creativity]. D.Ed. Moscow: All – Union Scientific Research Institute of Technical Aesthetics.

Tasalov, V. (1991). Teoriya dizayna i proektnaya kultura [Theory of Design and Project Culture]. Tehnicheskaya estetika,

no. 7, рр. 10–12.

Volkov, S.A. (2004). Printsipy i mekhanizmy tvoreniya v prirode i tvorchestve cheloveka [Principles and Mechanisms of

Creation in Nature and in Human Creative Work]. Lichnost i Kultura, no. 3, рр. 27–31.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Абизов В. А. Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем. Київ : Вид. центр КНУКІМ, 2009. 240 с.

2. Авраменко Е. О. Психологические особенности становления профессиональной памяти дизайнеров:
дис. … канд. психол. наук /Украинская инженерно-технологическая акад. Харьков, 1997. 185 с.

3. Божко Т. О. Методичні основи удосконалення проектування продукції графічного дизайну: дис. … канд.
мистецтвознавства / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2011. 243 с.

4. Волков С. А. Принципы и механизмы творения в природе и творчестве человека. Личность и Культура.
2004. № 3. С. 27–31.

5. Голицын Г. А. Гармония и алгебра живого. Москва : Знание, 1990. 128 с.

6. Даниленко В. Я. Дизайнерська освіта України у Європейському контексті. Вісник Львівської академії мистецтв.
1999. Спецвип. С. 173– 177.

7. Данилов К. С. О содержании категорий «эстетическое» и «ценностное». Вопросы искусствознания
и культурологи. 1999. Вып. 1. С. 93–95.

8. Каган М. С. Морфология искусства. Москва : Искусство, 1965. 297 с.

9. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Москва : Омега-Л, 2009. 224 с.

10. Краско Т. И. Психология рекламы. Харьков: Студцентр, 2002. 216 с.

11. Крылов И. Маркетинг (Социология маркетинговых коммуникаций). Москва : Центр, 1998. 188 с.

12. Легенький Ю. Г. Дизайн. Культурологія та естетика. Київ: Київ. нац. ун-т технологій і дизайну, 2000. 272 с.

13. Лесняк В. И. Графический дизайн (основы профессии). Київ : Bios Design Book, 2009. 415 с.

14. Методика художественного конструирования / ред. Ю. Б. Соловьева. Москва : Всесоюзн. науч.-исследоват.
ін-т технической эстетики, 1983. 166 с.

15. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие / пер. с франц. Б. А. Власюка. Москва : Мир, 1966. 351 с.

16. Павловская Е. Э. Дизайн рекламы. Поколение NEXT. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 320 с.

17. Почепцов Г. Г. Теорія комуникації. Київ : Рефл-бук. Ваклер, 2003. 605 с.

18. Пушонкова О. А. Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект) : дис... канд. філос. наук /
Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. Київ, 2006. 186 с.

19. Розенсон И. А. Основы теории дизайна. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 219 с.

20. Рубинштейн С. Л. Основи общей психологии. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 720 с.

21. Сидоренко В.Ф. Генезис проектной культуры. Вопросы философии. 1984. №2. С. 86–99.

22. Сидоренко В. Ф. Генезис проектной культуры и эстетика дизайнерского творчества: автореф. дис. на
соискание ученой степени доктора искусствознания: спец. 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн» / ВНИИ техн.
эстет. Гос. ком. СССР по науке и тех. Москва : ВНИИТЭ, 1990. 32 с.

23. Сухотин Б. В. Классификация и смысл. Проблемы структурной лингвистики. 1983. С. 52–65.

24. Тасалов В. Теория дизайна и проектная культура. Техническая эстетика. 1991. №7. С. 10 – 12.

25. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. Санкт – Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 256 с.

26. Чуєва О. В. Проектно-художній інструментарій дизайну сучасних споживчих пакувань: дис. ... канд.
мистецтвозн. / Київський національний університет культури і мистецтв. Київ, 2014. 226 с.

27. Bertin, J. Graphics and graphic information processing. Berlin: Walter de Gruter, 1981. 136 p.

Copyright (c) 2019 Тетяна Олександрівна Божко, Ярослав Юрійович Гордійчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.