DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172704

3D-MAPPING ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ АСОЦІАТИВНИХ АСПЕКТІВ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

Aliоna Dokolova

Анотація


Мета дослідження – визначити естетичний потенціал інтегрування цифрових технологій у сучасному
театральному просторі; з’ясувати специфіку використання відеомаппінгу для створення асоціативних аспектів
художнього образу в драматургічних постановках. Методологія дослідження. Дослідження здійснено на основі
використання загальнонаукових методів та принципів наукового пізнання: аналітичного, джерелознавчого,
когнітивного, історичного й термінологічного. Наукова новизна. Досліджено специфіку впливу інноваційних
технологій на розвиток театрального мистецтва ХХІ ст. та постановочний процес у контексті взаємодії сценічної
умовності та віртуальної реальності; виявлено особливості театральної форми «технодрама»; доведено, що
3D-mapping позиціонується сучасними режисерами-постановниками та сценографами як засіб створення
художнього образу; виявлено специфіку застосування відеомаппінгу. Висновки. Використання відеомаппінгу
в процесі постановки художнього твору сприяє формуванню багатообразності та експериментальності сценізації.
Інноваційні види мультимедійного мистецтва, як інструмент режисерів-постановників, сприяють пошуку нових
засобів художньої виразності та вдосконаленню методів процесу постановки сценічного твору. 3D-mapping
в умовах сучасного театрального простору здійснює значний вплив на художню образність сценічного твору,
сприяє формуванню нового типу художнього простору, зміні характеру діалогу художнього твору і глядача, що,
своєю чергою, сприяє розвитку сценічного мистецтва в цілому.

Ключові слова


3D-mapping; сценічний простір; театральні постановки; художній образ

Повний текст:

PDF

Посилання


Astafieva, T.V. (2011). Novyie tehnologii v sovremennom postanovochnom protsesse: na materiale teatralnogo iskusstva

Sankt-Peterburga 1990–2010 gg. [New technologies in the modern production process: based on the material of the

theatrical art of St. Petersburg in 1990–2010]. D.Ed. St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions.

Bychkov, V.V. (2003). The phenomenon of non-classical aesthetic consciousness [Fenomen neklassicheskogo

esteticheskogo soznaniya]. Voprosy filosofii, no. 10, pp. 61–71.

Bychkov, V.V. and Mankovskaya, N.B. (2006). Virtualnaya realnost kak fenomen sovremennogo iskusstva [Virtual reality

as a phenomenon of modern art]. Estetika: Vchera. Segodnya. Vsegda, issue. 2, pp. 32–61.

Broadhurst, S. (2004). The Jeremiah Project: Interaction, Reaction and Performance. The Drama Review, no. 48 (2),

рр. 47–57.

Clarke, A.C. (1962). Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination. Profiles of the Future: An Enquiry into the Limits

of the Possible. London : Gollancz.

Debord, G. (1995). The Society of the Spectacle. Cambridge, MA: Zone & MIT Press.

Dixon, S. (2007). Digital performance: a history of new media in theater, dance, performance art, and installation.

Massachusetts: MIT Press.

Mihaylov, L.N. (2007). Tehnicheskie sredstva oformleniya sovremennogo estradnogo zrelischa kak esteticheskiy fenomen

[Technical means of designing a modern variety show as an aesthetic phenomenon]. Moscow : Rati.

Sakamaki, S., Hashimoto, N. Baoquan, С. and Sharf, А. (2015). Time-delay compensation for dynamic projection

mapping, Symmetry, no, 7, pp. 182–192. doi:10.1145/2542302.2542349.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Астафьева, Татьяна Владимировна. Новые технологии в современном постановочном процессе : на
материале театрального искусства Санкт-Петербурга 1990-2010 гг. : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.09 /
Санкт-Петерб. гуманитар. ун-т профсоюзов. Санкт-Петербург, 2011.187 с.

2. Бычков В. В. Феномен неклассического эстетического сознания. Вопросы философии. 2003.
№ 10. С. 61– 71.

3. Бычков В. В., Маньковская Н. Б. Виртуальная реальность как феномен современного искусства.
Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. 2006. Вып. 2. С. 32–61.

4. Михайлов Л. Н. Технические средства оформления современного эстрадного зрелища как эстетический
феномен. Москва : Рати, 2007. 40 с.

5. Broadhurst S. The Jeremiah Project: Interaction, Reaction and Performance. The Drama Review. 2004. № 48 (2).
рр. 47–57.

6. Clarke, A. C. “Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination,” from Profiles of the Future: An Inquiry into
the Limits of the Possible. London : Gollancz, 1962. 223 р.

7. Debord G. The Society of the Spectacle. Cambridge, MA: Zone & MIT Press, 1995. 300 р.

8. Dixon S. Digital performance: a history of new media in theater, dance, performance art, and installation.
Massachusetts: MIT Press, 2007. 809 р.

9. Sakamaki S., Hashimoto N., Baoquan С., Sharf А. Time-delay compensation for dynamic projection mapping.
Symmetry. 2015. No. 7. pp. 182–192. doi:10.1145/2542302.2542349.

Copyright (c) 2019 Альона Сергіївна Доколова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.