DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172705

МЕТАФОРА ЯК ХУДОЖНІЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЛАКАТІ 1990-Х – 2010-Х РР. (НА ПРИКЛАДІ ПЛАКАТІВ VI МІЖНАРОДНОЇ ТРІЄНАЛЕ «4-Й БЛОК»)

Olena Zalevska

Анотація


Мета статті – розглянути український плакат крізь призму формування характерної образності за допомогою
метафори як художнього засобу виразності; проаналізувати наукові джерела про становлення українського
плаката; виявити засоби виразності та художню специфіку українського плаката 1990-х – 2010-х рр. Методологія
дослідження полягає в комплексному підході до реалізації мети роботи, у використанні методів аналізу, синтезу,
порівняльно-історичного, описового, стилістичного методів для осмислення особливостей еволюції українського
плаката 1990-х – 2010-х рр. та розгляду метафори як художнього засобу формування його образності. Наукова
новизна. У статті вперше розглянуто метафору як важливий художній засіб формування образності в українському
екологічному плакаті доби постмодернізму; доведено, що в постмодерністському плакаті метафора є універсальним
інструментом, який виконує важливі проектно-художні завдання з формування художньої образності; встановлено,
що поєднання самостійних і несумісних у реальності форм та надання цим формам нових значень є типовим
прийомом для постмодерністського плаката. Висновки. У 1990-х рр. український плакат втрачає «радянську
всеосяжність» і стає мобільним відгуком на конкретну локальну подію, обмежену регіональною територією
й тиражем. На характерних прикладах українського екологічного плаката доби постмодернізму встановлено: для
плаката 1990-х – 2010-х рр. стає актуальною потреба в утвердженні духовного досвіду нації, що відбувається
завдяки використанню метафори, котра набуває ускладненого, багаторівневого й неоднозначного змісту. Творче
мислення митців поєднує унікальні рішення візуальних художньо-графічних елементів, оригінальні зіткнення
в несподіваних тематичних контекстах знайомих із повсякденного життя об’єктів, використання змішаних
дизайнерських прийомів і технік.

Ключові слова


український плакат; метафора; засоби проектно-художньої виразності; постмодернізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Danilenko, V.Ya. (2005). Dizayn Ukrainy u cvitovomu konteksti khudozhno-proektnoi kultury [Design of Ukraine in the

context of artistic design culture], [monograph]. Kharkiv: Coloryt.

Danilenko, V.Ya. (2012). Dizayn Ukrainy v evropeyskomy vumiri XX st. [Design of Ukraine in the European Context

of the XXth century]. Narysy z istorii ukrainskohro dyzainu XX st. Kharkiv: Pheniks, pp. 6–34.

Gladun, O. (2006). Mizhnarodna trienale “4 Blok” v konteksti aktualnohro mystetsva [International Trienale “4 Block”

in the context of the current art]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, no. 4, pp. 10– 15.

Gladun, O. (2008). Sotsialnyi-ekolohrichnyi plakat iak phenomen graphichohro dyzainu [Social-Ecological Poster

Phenomenon Graphic Design]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, no. 4, pp. 21–27.

Kosiv, V.М. (2003). Natsionalni modeli I hrlobalizatsiia graphichnoho dyzainu druhroi polovyny XX st. [National

models and globalization of graphic design of the second half of the XX century]. Abstract of Ph.D. dissertation

Kharkiv State Academy of Design and Arts.

Lagutenko, O. (2007). Narysy z istorii ukrainskoi hraphiki XX st. [Essays on the history of Ukrainian graphic arts of

the twentieth century]. Kyiv: Grani-T.

Severina, O.M. (2010). Ekollohrichnyi plakat: stanovlennia ta rozvytok (za materialamy Mizhnarodnykh trienale

“4 Blok”) [Ecological poster: formation and development (according to the materials of the International Triennial

“4th Block”)]. Abstract of Ph.D. dissertation. Kharkiv State Academy of Design and Arts.

Shevchenko, V.Ya. (2004). Kompozytsiia plakata [Posters composition]. Kharkiv: Coloryt.

Sokolyuk, L.D. (2002). Khudozhii obraz u dyzainerskyh risheniah [The artistic image in the design decisions]. Visnyk

Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, no. 4, pp. 21–24.

Turchak, L.I. (2011). Evoliutsiia obrazotvorchohro mystetsva v nezalezhnii Ukraini [Evolution of Fine Arts in

Independent Ukraine]. Abstract of Ph.D. dissertation. Kiev National University of Culture and Arts.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гладун О. Міжнародна трієнале «4 Блок» у контексті актуального мистецтва. Вісник Харківської
державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2006. № 4. С. 10–15.

2. Гладун О. Соціальний екологічний плакат як феномен графічного дизайну. Вісник Харківської державної
академії дизайну і мистецтв. Харків, 2008. № 4. С. 21–27.

3. Даниленко В. Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: монографія.
Харків: Колорит, 2005. 244 с.

4. Даниленко В. Я. Дизайн України в європейському вимірі ХХ століття Нариси з історії українського
дизайну ХХ століття: зб. статей. Київ: Фенікс, 2012. С. 6–34.

5. Косів В. М. Національні моделі і глобалізація графічного дизайну другої половини XX ст. : автореф. дис.
... канд. мистецтвознавства / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2003. 24 с.

6. Лагутенко О. Нариси з історії української графіки ХХ століття. Київ: Грані-Т, 2007. 168 с.

7. Северіна О. М. Екологічний плакат: становлення та розвиток (за матеріалами Міжнародних трієнале
«4-й Блок»): автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2010. 20 с.

8. Соколюк Л. Д. Художній образ у дизайнерських рішеннях. Вісник Харківської державної академії
дизайну і мистецтв. Харків, 2002. № 3. С. 21–24.

9. Турчак Л. І. Еволюція образотворчого мистецтва в незалежній Україні: автореф. дис. ... канд.
мистецтвознавства / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2011. 16 с.

10. Шевченко В. Я. Композиція плаката. Харків: Колорит, 2004. 123 с.

Copyright (c) 2019 Олена Юріївна Залевська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.