DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.40.2019.172708

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ІКОНОПИСУ

Oleksandr Tsuhorka

Анотація


Мета статті – розглянути тенденції і з’ясувати перспективи розвитку українського іконопису ХХІ ст.
у контексті відродження національного сакрального мистецтва. Методологія дослідження. Використано
історично-порівняльний метод (для дослідження динаміки розвитку стилю українського бароко); метод
стилістичного мистецтвознавчого аналізу (для визначення особливостей техніко-технологічних прийомів та
живописної стилістики в творчості сучасних українських іконописців); типологічний і системно-структурний
методи (для виявлення індивідуально-стильових особливостей поєднання традицій барокового іконопису
з академічною технікою та новаторськими тенденціями). Наукова новизна. З’ясовано специфіку синтезу
українського академічного живопису із художніми традиціями, сформованими за доби бароко в контексті
розвитку сакрального мистецтва України кінця ХХ – початку ХХІ ст.; досліджено творчі методи й естетичні
принципи провідних сучасних вітчизняних іконописців; розглянуто тенденції й перспективи розвитку барокових
іконописних традицій в українському сакральному мистецтві відповідно до специфіки соціомистецького
простору ХХІ ст. Висновки. Український іконопис ХХІ ст., зберігаючи колорит традиційного сакрального
мистецтва і національної культури, сформований протягом багатовікової історії, відкритий для нових художніх
тенденцій. Нині відбувається синтез нових тенденцій, новаторських художніх рішень і традиційних мотивів
національного церковного мистецтва різних періодів. Іконопис доби українського бароко, що характеризується
унікальними стилістичними ознаками, принципами естетично-чуттєвої та духовної краси, для багатьох сучасних
митців є основою художнього пошуку, синтезованого підходу та авторської стилізації, органічного поєднання
стародавніх іконописних традицій та сучасних естетичних вимог, що виявляється в посиленні реалізму, народної
символіки, натуралістичних рис утілення образів національних ідеалів.

Ключові слова


сучасний іконопис; сакральне мистецтво; українське бароко; авторська стилізація; синтезований підхід; іконописні традиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazhanova, L.M. (2010). Konflikt traditsiy i novatsiy v kontekste globaliziruyuschey kulturyi [Conflict between traditions

and innovations in the context of culture globalization]. Vestnik Stavropolskogo gosudarstvennogo universiteta, issue 68,

pp. 157–164.

Bychkov, V.V. (2010). Esteticheskaya aura bytiya [Aesthetic aura of being]. Moscow: MBA.

Ikonopysna shkola imeni prepodobnoho Porfyriia Kavsokalyvita Icon-painting school named after the Reverend Porfiry

Kavsokalivita [Icon-painting school named after the Reverend Porfiry Kavsokalivita]. Poltavskaia Myssyonerskaia

Dukhovnaia Semynaryia, [online] Available at: <http://missia.org.ua/Iconography_school_ikonopisna_shkola_/> [Accessed:

May 2019].

Maistrenko-Vakulenko, Yu.V. (2018). Barokovi pryntsypy u systemi vykladannia rysunka v maisterni zhyvopysu ta khramovoi

kultury profesora M. A. Storozhenka. Mykola Storozhenko – khudozhnyk, pedahoh, liudyna [Baroque principles within the

system of drawings teaching in Professor Mykola Storozhenko`s painting and temple culture studio]. Mykola Storozhenko –

khudozhnyk, pedahoh, liudyna : tezy dopopovidei Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Kyiv, 8 lystop. 2018 r.

Ukraine, Kyiv, November 8 2018. Kyiv: National Academy of Arts of Ukraine, рр. 11–13.

Muliar, L. (2009). Navchalno-tvorcha maisternia zhyvopysu i khramovoi kultury Mykoly Storozhenka v NAOMA: tendentsii

i perspektyvy [Educational and creative workshop of painting and temple culture of Nikolai Storozhenka at NAOMA: trends

and perspectives]. Suchasni problemy khudozhnoi osvity v Ukraini, issue 5, рр. 177–183.

Petruk, R.I. (2018). Etapy vedennia roboty v eksterieri kupola khramu Sviatoho Ioana Bohoslova, shcho u s. Velyki

Dmytrovychi, Kyivskoi oblasti pid kerivnytstvom profesora Mykoly Storozhenka. [Introduction works at domed exterior

of John the Apostol Cathedral located in Velyki Dmytrovychy village, Kyiv region under Mykola Storozhenko`s direction].

Mykola Storozhenko – khudozhnyk, pedahoh, liudyna , Abstracts of Papers of the All-Ukrainian Scientific and Practical

Conference. Ukraine, Kyiv, November 8 2018. Kyiv: National Academy of Arts of Ukraine, рр. 19–20.

Simonova, A.V. (2015). Vizantiiski tradytsii v suchasnykh rozpysakh pravoslavnykh khramiv Ukrainy (kinets XX – pochatok

XXI st. [Byzantine traditions in modern paintings of Orthodox churches of Ukraine (the end of XXth – the beginning of XXIst

century). D.Ed. Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts.

Stepovyk, D.V. (2012). Nova ukrainska ikona ХХ i pochatku ХХІ stolit: tradytsiina ikonohrafiia ta nova stylistyka [New

Ukrainian icon of the 20th and early 21st centuries: traditional iconography and new stylistics]. Zhovkva: Misioner.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бажанова Л. М. Конфликт традиций и новаций в контексте глобализирующей культуры. Вестник
Ставропольского государственного университета. 2010. Вып. 68. С. 157–164.

2. Бычков В. В. Эстетическая аура бытия. Москва : МБА, 2010. 783 c.

3. Іконописна школа імені преподобного Порфирія Кавсокаливіта. Полтавская Миссионерская Духовная
Семинария. URL: http://missia.org.ua/Iconography_school_ikonopisna_shkola_/. (дата звернення: 15.05.2019).

4. Майстренко-Вакуленко Ю. В. Барокові принципи у системі викладання рисунка в майстерні живопису та
храмової культури професора М. А. Стороженка. Микола Стороженко – художник, педагог, людина : тези доп.
Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 8 листоп. 2018 р. / Національна академія мистецтв України. Київ, 2018. С. 11–13.

5. Муляр Л. Навчально-творча майстерня живопису і храмової культури Миколи Стороженка в НАОМА:
тенденції і перспективи. Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. 2009. Вип. 5. С. 177–183.

6. Петрук Р. І. Етапи ведення роботи в екстер’єрі купола храму Святого Іоана Богослова, що у с. Великі
Дмитровичі, Київської області під керівництвом професора Миколи Стороженка. Микола Стороженко – художник,
педагог, людина : зб. тез доп. наук.-практ. конф., Київ, 8 листоп. 2018 р. Київ, 2018. С. 19–20.

7. Сімонова А. В. Візантійські традиції в сучасних розписах православних храмів України (кінець ХХ –
початок ХХІ ст.) : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків,
2015. 469 с.

8. Степовик Д. В. Нова українська ікона ХХ і початку ХХІ століть: традиційна іконографія та нова
стилістика. Жовква : Місіонер, 2012. 288 с.

Copyright (c) 2019 Олександр Петрович Цугорка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.