DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.42.2020.207636

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АКУСТИЧНИХ ПОДІЙ В ЕЛЕКТРОННІЙ МУЗИЦІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ А. ЗАГАЙКЕВИЧ, Г. ПОТОПАЛЬСЬКОГО ТА Ю. ДЕНИСЕНКА)

Andrii Bondarenko

Анотація


Мета роботи – виявити різнотипні підходи до організації акустичних подій у творах електронної музики авторів,
які представляють різні стилістичні течії; довести, що залежно від стилістичних орієнтирів композитор (автор
твору електронної музики) може використовувати акустичні події різного характеру й по-різному їх організовувати
в художню цілісність. Методи дослідження. Застосовано мистецтвознавчий аналіз для з’ясування можливостей спектра
звуку за допомогою спеціальних інструментів програмного забезпечення, таких як осцилограма і спектрограма
(використано програмне забезпечення «Adobe audition 3.0»). Теоретичний метод дав змогу охарактеризувати
акустичні події в термінах звукового спектра. Типологічний і порівняльний методи застосовано для з’ясування
типології та особливостей організації акустичних подій у творах різних стилістичних напрямів. Наукова новизна
статті визначається тим, що в ній уперше подано аналіз акустичних подій та особливостей їхньої організації в творах
«Algorithm754» Г. Потопальського та «The Miracle» Ю. Денисенка. Результати аналізу зіставлені з результатами
аналізу твору А. Загайкевич «Мотус», дослідженого автором раніше. Висновки. З’ясовано типологію та особливості
організації акустичних подій у творах різних стилістичних напрямів. Виявлено, що типологія акустичних подій
у творі А. Загайкевич є ширшою завдяки мультифонічним тонам, а також різним поєднанням шумових і гармонічних
спектрів, що перебувають у більш складній взаємодії, ніж у творах Г. Потопальського та Ю. Денисенка. Ритмічна
організація акустичних подій у творі Ю. Денисенка найбільшою мірою виявляє класичні періодичні структури,
із характерним двійковим поділом тривалостей; у творах Г. Потопальського ритмічні структури, хоча й мають
періодичність, проте не вкладаються в класичні ритмоструктури; у творі А. Загайкевич ритмічна організація не
виявляє періодичних структур, а організацію часу слід розглядати насамперед як нелінійну й багатовекторну.

Ключові слова


електронна музика; аналіз музичних творів; акустика; спектральний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarenko, A. I. (2015). Vyiavlennia i analiz akustychnykh podii v elektronnii muzytsi (na prykladi "Motus" A. Zahaikevych) [Detection and analysis of acoustic events in electronic music (on the example of "Motus" by A. Zahaikevych)]. Issues in Cultural Studies, 31, 22-28 [in Ukrainian].

Bondarenko, A. I., & Shulhina, V. D. (2011). Muzychna informatyka [Music informatics]. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts [in Ukrainian].

Cherevko, K. P. (2012). Elektronna muzyka yak fenomen kulturno-tsyvilizatsiinykh protsesiv XX – pochatku XXI stolittia (do pytannia metodolohii analizu) [Electronic music as a phenomenon of cultural and civilization processes of the 20th – the beginning of the 21st century (to the question of methodology of analysis)]. (Abstract of PhD Dissertation).

Mykola Lysenko Lviv National Music Academy, Lviv [in Ukrainian].

Danchenko, N. G. (2013). Spetcifika analiza rannei elektronnoi muzyki [The specifics of the analysis of early electronic music]. Tavriiski studii. Mystetstvoznavstvo, 3, 103-109 [in Russian].

Kaminskyi, V. (2000). Elektronna ta kompiuterna muzyka [Electronic and computer music]. Spalakh [in Ukrainian].

Kohut, H. (2003). Akustychni fenomeny yak podii [Acoustic phenomena as events]. Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialization: Art Studies, 1, 60-67 [in Ukrainian].

Kotonski, W. (2002). Muzyka elektroniczna [Electronic music]. PWM [in Polish].

Puckette, M. (2007). The Theory and Technique of Electronic Music. World Scientific Publishing Company. [in English].

Rakunova, I. M. (2008). Novi kompozytorski tekhnolohii (na prykladi tvorchosti Ally Zahaikevych) [New compositional technologies (based on the work of Alla Zahaikevych)]. (Abstract of PhD Dissertation). Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music, Kyiv [in Ukrainian].

Stockhausen, K. (1995). Elektronnaia i instrumentalnaia muzyka [Electronic and instrumental music] (S. Savenko, Trans.). In XX vek. Zarubezhnaia muzyka: Ocherki, dokumenty [XX century. Foreign music: Essays, documents] (Iss. 1, p. 39). Muzyka [in Russian].

Tuchinskaia, T. I. (2015). O metodakh analiza elektronnoi muzyki [About methods of analysis of electronic music]. Traditions and innovations in the higher architectural-artistic education, 1, 67-72 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондаренко, А. І. (2015). Виявлення і аналіз акустичних подій в електронній музиці (на прикладі «Мотус» А. Загайкевич). Питання культурології, 31, 22-28.

Бондаренко, А. І., & Шульгіна, В. Д. (2011). Музична інформатика. Національна академя керівних кадрів культури і мистецтв.

Данченко, Н. Г. (2013). Специфика анализа ранней электронной узика. Таврійські студії. Мистецтвознавство, 3, 103-109.

Камінський, В. (2000). Електронна та комп’ютерна музика. Спалах.

Когут, Г. (2003). Акустичні феномени як події. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство, 1(10), 60-67;

Ракунова, І. М. (2008). Нові композиторські технології (на прикладі творчості Алли Загайкевич). (Автореферат дисертації кандидата мистецтвознавства). Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Київ.

Тучинская, Т. И. (2015). О методах анализа электронной узика. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 1, 67-72.

Черевко, К. П. (2012). Електронна музика як феномен культурно-цивілізаційних процесів XX – початку XXI століття (до питання методології аналізу). (Автореферат дисертації кандидата мистецтвознавства). Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка, Львів.

Штокхаузен, К. (1995). Электронная и инструментальная музика. (С. Савенко, пер.). В ХХ век. Зарубежная музыка: Очерки, документы (Вып. 1, с. 39). Музыка.

Kotonski, W. (2002). Muzyka elektroniczna. PWM.

Puckette, M. (2007). The Theory and Technique of Electronic Music. World Scientific Publishing Company.

Copyright (c) 2020 Андрій Ігорович Бондаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.